Bokslutskommuniké 2019

Report this content

Kvartal 4, 2019

 • Orderingången uppgick till 1 140,7 Mkr (967,8), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 18,1 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 1 086,5 Mkr (1 069,0), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 1,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 108,7 Mkr (120,0)*, vilket gav en rörelsemarginal på 10,0 procent (11,2)*.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 113,2 Mkr (129,4)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,4 procent (12,1)*.
 • Resultat efter skatt uppgick till 72,4 Mkr (89,4)*.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,06 kr (2,55)*.

Januari – december, 2019

 • Orderingången uppgick till 4 168,4 Mkr (3 479,5), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 15,2 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 4 307,7 Mkr (3 553,9), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 16,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 343,2 Mkr (305,7)*, vilket gav en rörelsemarginal på 8,0 procent (8,6)*.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 349,1 Mkr (318,9)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (9,0)*.
 • Resultat efter skatt uppgick till 225,8 Mkr (202,8)*.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,43 kr (5,78)*.
 • Styrelsen föreslår utdelning på 2,50 kr (2,30) per aktie.

* Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den nya standarden.

VD-ord

”Under de senaste åren har Nederman stärkt sin position som The Clean Air Company med ett ökat fokus på den fantastiska nytta våra produkter levererar och på de stora möjligheter som den globala digitaliseringen erbjuder. Under det avslutande kvartalet materialiserades detta arbete både i en stark utveckling av orderingången och i förvärvet av finska Gasmet.

Förvärv av Gasmet
Den 9 december förvärvade Nederman det finska bolaget Gasmet Technologies Oy. Gasmet är världsledande inom området FTIR-gasanalys och tillhandahåller systemlösningar för kontinuerlig utsläppsövervakning, övervakningssystem för kvicksilver och dioxin samt portabel övervakning. Bolaget är baserat i Helsingfors och har global täckning via helägda verksamheter i Tyskland, Storbritannien, Kanada, Hong Kong och Österrike. Bolaget är fokuserat på att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och kompletta system för en rad applikationer inom industri, miljö och säkerhet.

Gasmets EBITDA-marginal överstiger motsvarande marginal inom Nederman-koncernen, men med hänsyn till förvärvskostnader och att vi konsoliderar verksamheten endast under en kort period av verksamhetsåret 2019 har förvärvet endast haft en svagt positiv påverkan på koncernens nettoresultat.

Genom förvärvet får vi tillgång till en världsledande teknologi som väsentligt stärker vårt erbjudande inom Monitoring & Control Technology och digitala lösningar. Det flyttar oss ytterligare i riktning mot vår vision att kunna erbjuda Clean Air as a Service och stärker vår position som branschledare inom framtidssäkra lösningar för ren luft.

Jag vill också ta detta tillfälle att välkomna Ketil Gorm Paulsen som ny chef för divisionen Monitoring & Control Technology. Ketil var tidigare vd för NEO Monitors där han gjort ett mycket bra arbete.

Orderingång, försäljning och resultat
Nederman hade en bra utveckling under årets fjärde kvartal. Totalt uppgick orderingång till 1 141 Mkr (968) , motsvarande en valutaneutral tillväxt om 18,1 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 11,4 procent. Omsättningen uppgick till 1 087 Mkr (1 069), motsvarande en  valutaneutral tillväxt om 1,8 procent. En relativt stor andel av orderingången kom sent i kvartalet och kunde därför inte konverteras till försäljning innan kvartalets utgång, vilket innebar att resultat för perioden var något lägre än förväntat. Justerat rörelseresultat uppgick till 113 Mkr (129)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,4 procent (12,1)*. Detta ska ses i perspektiv av att motsvarande kvartal 2018 var Nedermans mest lönsamma kvartal någonsin.

För helåret uppgick orderingången till 4 168 Mkr (3 480) , motsvarande en valutaneutral tillväxt om 15,2 procent. Omsättningen uppgick till 4 308 Mkr (3 554) , motsvarande en valutaneutral tillväxt om 16,6 procent. Justerat rörelseresultat uppgick för helåret till 349 Mkr (319)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (9,0)*.

Utsikter
Många av våra marknader, inte minst USA och Kina och under senare tid till viss del även Tyskland, präglas av osäkerhet inte minst på grund av den senaste utvecklingen av coronaviruset. Handelskonflikt och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt ofta skjuts på framtiden med en betydande volatilitet i orderingången som följd. Vi ser även allt fler tecken på en generell avmattning i världsekonomin. Trots dessa utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder, vilket till viss del kan förväntas mildra effekterna av en svagare ekonomi, och vi fortsätter att stärka våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra  ambitioner, fortsätter vi vårt intensiva arbete för att vända trenden.”

Sven Kristensson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari, 2020 kl. 08:00 CET.


Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2600 anställda och närvaro i mer än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205