Delårsrapport januari-juni 2020

Kvartal 2, 2020

 • Orderingången uppgick till 740 Mkr (1 044), motsvarande en valutaneutral minskning med 27,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 928 Mkr (1 096), motsvarande en valutaneutral minskning med 14,0 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet, inklusive omstruktureringskostnader, uppgick till -2,3 Mkr (84,5), vilket gav en rörelsemarginal på -0,2 procent (7,7).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 73,0 Mkr (84,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,9 procent (7,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,4 Mkr (54,4).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,30 kr (1,55).

Januari – juni, 2020

 • Orderingången uppgick till 1 735 Mkr (2 063), motsvarande en valutaneutral minskning med 15,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 1 909 Mkr (2 133), motsvarande en valutaneutral minskning med 10,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet, inklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 61,9 Mkr (156,6), vilket gav en rörelsemarginal på 3,2 procent (7,3).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 138,1 Mkr (158,0), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,2 procent (7,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 23,8 Mkr (100,6).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,68 kr (2,87).

VD-ord

Årets andra kvartal präglades av de restriktioner som genomförts världen över i spåren av covid-19-pandemin och den efterföljande ekonomiska nedgången. Nederman har i kvartalet genomfört en rad såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att anpassa koncernens verksamhet till den nya verkligheten. Tack vare snabba åtgärder på kostnadssidan och en gynnsam försäljningsmix uppgick justerat rörelseresultat till under omständigheterna goda 73 Mkr (85), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 7,9 procent (7,7). Orderingången i kvartalet uppgick till 740 Mkr (1 044) och omsättningen till 928 Mkr (1 096).

Åtgärder för att rusta Nedermankoncernen inför framtiden
De restriktioner och nedstängningar som varit i kraft under kvartalet har inneburit stora påfrestningar på världens ekonomi. För Nedermans del har detta bland annat inneburit att beslut om investeringar i koncernens produkter och system har skjutits på framtiden, något som framför allt påverkat försäljningen inom divisionen Nederman Process Technology och deras stora system för industriell luftrening. Även de reserestriktioner som varit i kraft i stora delar av världen har haft en betydande negativ påverkan på koncernens affärsmöjligheter.

För att möta framtiden efter nedstängningarna genomför Nederman ett  omstrukturerings- program som kommer att leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 100 Mkr. Planen omfattar koncernens samtliga divisioner. Den enskilt största åtgärden är att avveckla Nederman Process Technologys MikroPul-verksamhet i Frankrike. Omstruktureringskostnader, som uppgår till 75 Mkr, har kostnadsförts under andra kvartalet 2020. Totalt berörs cirka 115 tjänster av förändringarna.

Genom att koncernens produktion nu effektiviseras ytterligare och att koncernen lämnar mindre lönsamma segment i marknaden kommer Nederman att vara organiserat för framtiden och väl rustat att möta de fortsatta utmaningarna i en tid som präglas av betydande osäkerhet.

Nedermans digitaliseringsresa blir allt viktigare
Långt innan covid-19-pandemin drabbade världen hade Nederman inlett en omfattande digitalisering. Digitaliseringen omfattar framför allt två saker, dels en digitalisering av våra produkter, dels en digitalisering av delar av interaktionen med våra kunder genom olika tjänster på nätet.

På produktsidan innebär digitaliseringen bland annat att vi nu har lanserat smarta filter som kontinuerligt mäter, analyserar och optimerar filtreringsprocessen och som därmed ger kunderna möjlighet att fullt ut ta ansvar för deras luftkvalitet. Den nya generationens filter, som utvecklats i en koordinerad och gemensam process inom Nederman Monitoring & Control Technology, Nederman Extraction & Filtration Technology samt Nederman Process Technology, och den digitala komponenten myAir var ursprungligen planerad att lanseras vid en rad mässor under 2020, men vi har under rådande omständigheter istället genomfört en omfattande digital lansering under årets andra kvartal.

Betydelsen av en fortsatt digitalisering framgår också av utvecklingen inom divisionen Nederman Monitoring & Control Technology, som är den division som påverkats minst av den globala ekonomiska nedgången.

Begränsad påverkan på Nedermans produktionsförmåga
Nedermans produktionsförmåga har generellt sett varit god i kvartalet. Det har funnits utmaningar i försörjningskedjan, men genom att vi tidigt vidtog åtgärder för att säkra tillgång till vitala komponenter och material och genom ett enträget arbete genom hela kvartalet har störningarna i vår produktion varit begränsade.

Det enda undantaget utgörs av Nederman Process Technologys anläggning i Indien som på grund av landets covid-19-restriktioner hölls stängd i två månader under kvartalet. Anläggningen var åter i drift i slutet av juni, men stängdes på nytt i mitten av juli på grund av den nya nedstängningen i regionen.

Utsikter

Begränsad sikt. Det är för närvarande mycket svårt att göra långsiktiga bedömningar av den ekonomiska utvecklingen, men vi räknar inte med en snabb ekonomisk återhämtning utan ser en fortsatt betydande negativ påverkan på koncernens försäljning under årets tredje kvartal.

God sikt. En positiv effekt av nedstängningarna är att de visat hur världen ser ut när luften inte förorenas av industriella utsläpp. Det är denna värld som Nederman arbetar för att åstadkomma genom att erbjuda effektiv industriell luftrening istället för en förlamande pandemi. Att detta går att åstadkomma är något som vi visar varje dag, vid varje installation vi genomför.

Hög beredskap. Nederman kommer att fortsätta att ha en hög beredskap och ett aktivt förhållningssätt för att möta den framtida utvecklingen av pandemin och dess påverkan på samhälle och ekonomi.”

Sven Kristensson, VD

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

 
Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli, 2020 kl. 08:00 CET. 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205 

Taggar: