Delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

En bra start på 2022

Kvartal 1, 2022

  • Orderingången uppgick till 1 345 Mkr (1 035), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,8 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Omsättningen uppgick till 1 094 Mkr (868), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 18,5 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 98,2 Mkr (87,2), vilket gav en rörelsemarginal på 9,0 procent (10,0).
  • Justerat rörelseresultat uppgick till 98,3 Mkr (87,4), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 9,0 procent (10,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 70,5 Mkr (57,2).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,01 kr (1,63).
  • Hållbarhetskopplade finansieringsavtal med utökade kreditfaciliteter har tecknats under kvartalet.

 

VD-ord

 

”Det är fortsatt hög aktivitet på våra marknader. Under första kvartalet ökade Nedermans orderingång organiskt med 23 procent, där samtliga fyra divisioner uppvisade god tillväxt. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 98 Mkr (87), det högsta någonsin för ett första kvartal. Trots att osäkerheten i omvärlden har ökat fortsätter vi att flytta fram våra marknadspositioner.

 

Vårt starka momentum från 2021 fortsatte in i det nya året. För första kvartalet 2022 kan jag summera en mycket stark orderingång, högre omsättning och ett justerat rörelseresultat som ökade till närmare 100 Mkr, det bästa någonsin för ett första kvartal. Omsättningen, och därmed även resultatet, skulle kunna vara ännu bättre om kundernas projekt kunnat starta som planerat och störningarna i leveranskedjan inte varit så omfattande. Utmaningarna har främst berört två av våra

divisioner. Koncernens justerade rörelsemarginal uppgick till 9,0 procent (10,1) i kvartalet. En rekordstark orderbok ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av omsättningen under återstoden av 2022.

 

Oron på marknaden kring leveranskedjor och höga transport- och materialkostnader har tilltagit. Rysslands invasion av Ukraina är naturligtvis en viktig anledning, men även nya covid-relaterade nedstängningar i Kina påverkar. Dessutom ser vi att inflation börjar få fäste i alla delar av ekonomin på ett sätt vi inte sett på decennier. I denna extremt osäkra makromiljö arbetar vi intensivt för att framgångsrikt kunna hantera det som ligger inom vår kontroll. Säkrad komponentförsörjning

och att kunna leverera i tid till kund är tillsammans med löpande prisjusteringar prioriterade områden. Jag är nöjd med det arbete som genomförs i våra divisioner, men utmaningarna kvarstår och kräver fortsatt hög beredskap. Vi har pausat vår ryska verksamhet och stoppat alla nya order i regionen. Den ryska marknaden utgör en väldigt liten del av koncernens omsättning, mindre än 1 procent under 2021.

 

Vi fortsätter att flytta fram positionerna i våra regioner och inom prioriterade kundsegment, bland annat inom snabbt växande industrigrenar som batteriproduktion, förnybar energi och återvinning. En viktig anledning till framgångarna är vårt vassa digitala erbjudande, i linje med vår vision att kunna erbjuda ren luft som tjänst – Clean Air as a Service. Vi fortsätter att investera i produktion och logistik för att öka vår kapacitet och effektivitet, bland annat i Friesenheim i Tyskland och i Thomasville i USA. Stora investeringar sker även i solceller för att öka självförsörjningsgraden av energi. Nedermans starka hållbarhetsfokus ger dessutom möjlighet till bättre finansieringsvillkor.

 

STARK ORDERINGÅNG I ALLA DIVISIONER

Aktiviteten i våra divisioner var hög i kvartalet. Nederman Extraction & Filtration Technology uppvisade en fortsatt solid bas av produktförsäljning samtidigt som orderingången tog ny fart. Nederman Process Technology fortsätter ta nya order, framför allt inom textilindustrin, och orderboken är nu dubbelt så stor jämfört med för ett år sedan. Nederman Duct & Filter Technology inledde 2022 lika starkt som 2021 avslutades, med såväl högre orderingång som omsättning och en fortsatt god lönsamhet. Nederman Monitoring & Control Technology ökade orderingången med höga tal, men problem med komponentförsörjning slog mot försäljningen och därmed lönsamheten.

 

FÖRSIKTIG OPTIMISM TROTS ÖKAD OSÄKERHET

Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv, ser vi en allt större risk för att problemen inom försörjningskedjan och de höga priserna på material och transporter påverkar kunders investeringsbeslut och möjlighet att göra affärer, såväl som vår egen produktion och leverans-förmåga. Den tilltagande geopolitiska osäkerhet vi tidigare varnat för har blivit verklighet, med risk för att situationen förvärras ytterligare framöver med växande negativa konsekvenser för den globala

ekonomin. Trots all denna ökade oro och osäkerhet är vi fortsatt positiva inför kommande kvartal, bland annat sett till den starka orderingången i våra divisioner.

 

Den långsiktiga potentialen för Nedermans erbjudande blir samtidigt allt större. Nyligen resenterade WHO sin uppdaterade databas över luftkvalitet världen över som visade att 99 procent av  befolkningen andas luft som ofta innehåller farliga partiklar. I en värld där insikten ökar om vilka skador dålig luft tillför människor har Nederman med sitt ledande erbjudande inom industriell luftrening en viktig roll, och nästan obegränsade möjligheter att växa.”

 

Sven Kristensson, VD

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com
  
 

 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april, 2022 kl. 08:00 CET.

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205 

Taggar: