Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Kvartal 3, 2019

 • Orderingången uppgick till 964,6 Mkr (817,9), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 10,0 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Omsättningen uppgick till 1 088,6 Mkr (835,2), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 22,4 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 77,9 Mkr (53,5)*, vilket gav en rörelsemarginal på 7,2 procent (6,4)*. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 52,8 Mkr (33,1)*. 
 • Resultat per aktie uppgick till 1,50 kr (0,94)*. 

Januari – september, 2019

 • Orderingången uppgick till 3 027,7 Mkr (2 511,7), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 14,2 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Omsättningen uppgick till 3 221,2 Mkr (2 484,9), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 23,0 procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 234,5 Mkr (185,7)*, vilket gav en rörelsemarginal på 7,3 procent (7,5)*. 
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 235,9 Mkr (189,5)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,3 procent (7,6)*. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 153,4 Mkr (113,4)*. 
 • Resultat per aktie uppgick till 4,37 kr (3,23)*. 

* Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den nya standarden. 
     
  
VD-ord

Nederman hade en bra utveckling under årets tredje kvartal. Totalt uppgick orderingång till 964,6 (817,9) miljoner kronor, motsvarande en valutaneutral tillväxt om 10,0 procent. Omsättningen uppgick till 1 088,6 (835,2) miljoner kronor, motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,4 procent. Utvecklingen i EMEA var fortsatt positiv med god ökning av såväl orderingång som försäljning. I Americas sågs en något försämrad orderingång jämfört med motsvarande period 2018. I APAC-regionen är efterfrågan fortsatt svag.

Utvecklingen i kvartalet är i linje med våra förväntningar. Europa hade ytterligare ett starkt kvartal. I Americas har vårt fokus på att förbättra lönsamheten nu gett resultat i form av stärkt rörelseresultat. Värt att notera är också att divisionen Nederman Extraction & Filtration Technology hade god utveckling i USA under kvartalet. Samtidigt ser vi fortsatt att större investeringar skjuts på framtiden i USA. I Asien var utvecklingen svag med fortsatt låga investeringar i Kina.

Utsikter
Många av våra marknader, inte minst USA och Kina, präglas av fortsatt osäkerhet. Handelskonflikt och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt skjuts på framtiden. Vi ser även allt fler tecken på en generell avmattning i  världs-ekonomin. Trots dessa utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder och vi fortsätter att stärka våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra ambitioner, fortsätter vi vårt intensiva arbete för att vända trenden.

Nederman Future Days
Ren luft är idag en sällsynt lyx. Enligt det amerikanska institutet HEI (Health Effects Institute) exponeras 95 procent av jordens befolkning dagligen för dålig luft. Detta är utgångspunkten för Nedermans ambition att bli ”The Clean Air Company” och visa att lösningarna till dagens problem med luftföroreningar till stor del finns inom industrin.

Detta är också bakgrunden till Nederman Future Days som vi arrangerade i kvartalet. Under en dag samlade vi ledande experter inom miljö, politik och ekonomi för att diskutera framtiden. Bland talarna fanns prominenta namn som Robert O´ Keefe, Vice President, Health Effects Institute (HEI), Connie Hedegaard, dansk politiker, tidigare klimatkommissionär i EU och dansk miljöminister samt Anders Borg, tidigare svensk finansminister.

Dagen innehöll många viktiga diskussioner kring hur vi ska möta världens problem med dålig luft och hur industrin kan vara en del av lösningen – inte problemet.”

Sven Kristensson, VD
    
   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com
   
Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com
     
Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober, 2019 kl. 08:00 CET.
    
   
Fakta om Nederman
På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com
    
Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205

Taggar: