Delårsrapport januari-september 2020

Report this content

God marginalutveckling trots besvärlig marknad
Digitaliseringslösningar visar styrka


Kvartal 3, 2020

 • Orderingången uppgick till 827 Mkr (965), motsvarande en valutaneutral minskning med 5,6 procent jämfört med samma period föregående år.
 • I jämförelse med kvartal två 2020 ökade orderingången med 11,8 procent.
 • Omsättningen uppgick till 826 Mkr (1 089), motsvarande en valutaneutral minskning med 16,0 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 63,3 Mkr (77,9), vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (7,2).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 63,5 Mkr (77,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,7 procent (7,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 31,5 Mkr (52,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,90 kr (1,50).

Januari – september, 2020

 • Orderingången uppgick till 2 562 Mkr (3 028), motsvarande en valutaneutral minskning med 12,5 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen uppgick till 2 735 Mkr (3 221), motsvarande en valutaneutral minskning med 12,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet, inklusive omstruktureringskostnader om 75 Mkr, uppgick till 125,2 Mkr (234,5), vilket gav en rörelsemarginal på 4,6 procent (7,3).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 201,6 Mkr (235,9), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,4 procent (7,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 55,3 Mkr (153,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,58 kr (4,37).

 
VD-ord

Årets tredje kvartal präglades fortsatt av effekterna av de restriktioner som i spåren av covid-19-pandemin genomförts världen över. Under kvartalets två första månader var efterfrågan fortsatt mycket återhållen, medan vi under kvartalets avslutning kunde skönja en viss förbättring. Nederman Monitoring & Control Technology hade en stark utveckling i kvartalet med en tillväxt om 21 procent jämfört med föregående kvartal. Även inom våra övriga divisioner växte orderingången jämfört med föregående kvartal, men med betydligt lägre tal. Tack vare det omstruktureringsprogram som påbörjades under årets andra kvartal och en gynnsam produktmix har Nederman kunnat upprätthålla en god lönsamhet i kvartalet trots omfattande utmaningar. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 63,5 Mkr (77,9), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 7,7 procent (7,2). Orderingången i kvartalet uppgick till 827 Mkr (965) och omsättningen till 826 Mkr (1 089).

Digitala lösningar allt viktigare
Vi har sedan ett antal år genomfört ett omfattande arbete för att erbjuda våra kunder olika former av digitala lösningar som kontinuerligt mäter, analyserar och optimerar  filtrerings-processen. Våra kunder får därmed möjlighet att fullt ut ta ansvar för luftkvaliteten i sina anläggningar. Den pågående digitaliseringsresan omfattar samtliga divisioner, men har kommit längst inom divisionen Nederman Monitoring & Control Technology.

Nederman Monitoring & Control Technology visar styrka
Betydelsen av att kunna erbjuda digitala och framtidssäkra lösningar som ger kunderna kontroll över sina anläggningar på en helt ny nivå demonstreras tydligt av Nederman Monitoring & Control Techologys utveckling under årets tredje kvartal. Trots att denna division har ställts inför samma utmaningar som våra övriga divisioner hade de en stark utveckling i kvartalet med en tillväxt av orderingången om 21 procent jämfört med föregående kvartal. Den organiska tillväxten jämfört med motsvarande kvartal 2019 uppgick till 24 procent. Totalt sett har divisionen genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt mer än fördubblat sin omsättning under de senaste tolv månaderna.

Åtgärderna för att rusta Nedermankoncernen inför framtiden löper enligt plan
För att möta framtiden efter covid-19-pandemin påbörjade Nederman under årets andra kvartal ett omstruktureringsprogram som kommer att leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 100 Mkr. Planen omfattar koncernens samtliga divisioner och innebär bland annat att koncernen lämnar mindre lönsamma marknadssegment. Omstruktureringskostnader, som uppgår till 75 Mkr, kostnadsfördes under årets andra kvartal. Under tredje kvartalet fortsatte  omstrukturerings-programmet enligt plan och kommer i allt väsentligt vara slutfört vid årsskiftet 2020/2021.

Begränsad påverkan på Nedermans produktionsförmåga
Nedermans produktionsförmåga har varit god i kvartalet. Enda undantaget var vår anläggning i Indien där vi enbart kunnat använda mellan 10 och 30 procent av arbetsstyrkan på grund av varierande restriktioner beslutade av myndigheterna. Efter kvartalets utgång har begräns-ningarna vid den indiska anläggningen upphört.

Utmanande förutsättningar
Effekterna av nationella nedstängningar och andra typer av restriktioner världen över har en fortsatt stor negativ påverkan på Nedermans försäljning. Den stora osäkerhet som råder kring den globala ekonomin och utvecklingen av pandemin innebär att beslut om större investeringar i hög grad skjuts på framtiden. I flera länder ser vi också hur beslut om lagar och regler kring olika miljöfrågor senareläggs. Fortfarande är det också svårt att få till fysiska möten med våra kunder, vilket avsevärt försvårar våra möjligheter att påvisa fördelarna med våra installationsprodukter.
En positiv effekt av nedstängningarna är att de visat hur världen ser ut när luften inte förorenas av industriella utsläpp. Det är denna värld som Nederman arbetar för att åstadkomma genom 
att erbjuda effektiv industriell luftrening istället för en förlamande pandemi. Att detta går att åstadkomma är något som vi visar varje dag, vid varje installation vi genomför.

Utsikter
Det råder för närvarande en extrem osäkerhet kring den globala ekonomins utveckling. För årets fjärde kvartal förväntar sig Nederman att covid-19-pandemins effekter fortsatt kommer att bli betydande på de flesta av koncernens marknader. Vi gör vårt yttersta för att navigera rätt i en mycket oförutsägbar tid och har hög beredskap att korrigera vår verksamhet. En bidragande orsak till svårigheterna är de stora skillnaderna i covid-19-restriktioner mellan olika länder. Rådande regelverk ändras ofta i en eller annan riktning och signalerna från myndigheter världen över är ofta svåra att tolka i ett längre perspektiv. Det är därför i dagsläget inte att möta den framtida utvecklingen av pandemin och dess påverkan på samhälle och ekonomi.”möjligt att lämna detaljerade prognoser för utvecklingen under de kommande kvartalen.”
 
Sven Kristensson, VD


 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober, 2020 kl. 08:00 CET.

 

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta
för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2200 anställda och närvaro i mer
än 50 länder.
 Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205 

Taggar: