Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Fortsatt solid utveckling

Kvartal 3, 2021

 • Orderingången uppgick till 1 178 Mkr (827), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 45,1 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med motsvarande kvartal 2019 ökade orderingången valutaneutralt med 35,8 procent.
 • Omsättningen uppgick till 1 046 Mkr (826), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 28,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 119,3 Mkr (63,3), vilket gav en rörelsemarginal på 11,4 procent (7,7).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 119,5 Mkr (63,5), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 11,4 procent (7,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 81,0 Mkr (31,5).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,31 kr (0,90).

 

Januari – september, 2021

 

 • Orderingången uppgick till 3 271 Mkr (2 562), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 35,7 procent jämfört med samma period föregående år. I jämförelse med motsvarande period 2019 ökade orderingången valutaneutralt med 18,0 procent.
 • Omsättningen uppgick till 2 890 Mkr (2 735), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 12,3 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 332,8 Mkr (125,2), vilket gav en rörelsemarginal på 11,5 procent (4,6).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 304,3 Mkr (201,6), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,5 procent (7,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till 220,9 Mkr (55,3).
 • Resultat per aktie uppgick till 6,29 kr (1,58).

 

 
VD-ord

 

”Nederman fortsätter att utvecklas starkt. Under det tredje kvartalet uppgick koncernens justerade rörelseresultat till 119,5 Mkr (63,5) vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 11,4 procent (7,7). Samtliga divisioner bidrog till förbättringen. Vi går in i årets sista kvartal med optimism men ser samtidigt fortsatta risker för påverkan från höga materialpriser och störningar i försörjningskedjan.

 

Den starka trenden i orderingång och omsättning fortsatte under årets tredje kvartal. Orderingången uppvisade en organisk tillväxt om 45,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020 och var även betydligt högre än samma period 2019, då våra marknader senast befann sig i ”normalläge”. Dessutom stärktes lönsamheten under kvartalet. Högre försäljningsvolymer, effektiva processer och en fortsatt framgångsrik utrullning av vårt digitala erbjudande är några faktorer som bidrog till att vi kunde notera den högsta justerade rörelsemarginalen för ett enskilt kvartal sedan 2008, trots motvind i form av höga råvaru- och transportpriser och störningar i försörjningskedjan. Jag kan konstatera att våra satsningar har gjort Nederman till ett helt annat företag idag än för några år sedan. Vi är världsledande inom industriell luftrening och driver utvecklingen i ett högt tempo. Under tredje kvartalet uppdaterade vi exempelvis våra mobila damm- och rökutsugare med banbrytande nanofiberteknik och fortsatte att öka andelen Insight-abonnemang, vilket bidrar till att framtidssäkra kundernas produktion. Ett högt kassaflöde och en stark balansräkning ger oss dessutom goda förutsättningar för fortsatt offensiva satsningar i tillväxtfrämjande aktiviteter.

 

Samtidigt tvingas jag konstatera att världsekonomin och många av våra marknader befinner sig i obalans. Råvarupriser ligger på historiskt höga nivåer, det råder akut komponentbrist och logistikproblem leder till störningar i leveranskedjorna. Vi har varit framgångsrika att hantera det som ligger inom vår kontroll men är medvetna om att vi kan påverkas i en större grad på sikt. 

 

STARK UTVECKLING I VÅRA DIVISIONER

Uppdämda investeringsbehov och växande optimism gav fortsatt hög aktivitet hos våra kunder. Dessutom efterfrågades fler projekt, även lite större sådana. Nederman Process Technology uppvisade en kraftfull förbättring av orderingången, främst inom fiber- och textilsegmentet, och har börjat leverera på flera av de projekt som erhölls i början av året. Jag kan också glädja mig åt en fortsatt stark tillväxt för vår största division, Nederman Extraction & Filtration Technology. Deras bas av produktförsäljning är ofta en bra indikator på den underliggande marknads-aktiviteten.

 

Lönsamheten utvecklades starkt i samtliga divisioner. Nederman Monitoring & Control Technology redovisade på nytt en justerad ebita-marginal över 20 procent och fick detta kvartal sällskap av Nederman Duct & Filter Technology, med en ebita-marginal på 20,2 procent. Dessutom noterade Nederman Extraction & Filtration Technology en ebita-marginal på strax under 20 procent för andra kvartalet i rad. Kostnadseffektiva processer, framgångsrik prissättning kombinerat med fullt fokus på våra ledande digitala lösningar har möjliggjort de höga lönsamhetsnivåerna.

 

FORTSATT POSITIVA UTSIKTER

Vår försiktiga optimism kvarstår. Även om utvecklingen i våra divisioner är fortsatt positiv finns risken att problemen inom försörjningskedjan och de höga priserna på material och transporter påverkar kunders investeringsbeslut och möjlighet att göra affärer, såväl som vår egen produktion och leveransförmåga. Samtidigt stärks den långsiktiga potentialen i vår bransch. I en värld där insikten ökar om vilka skador dålig luft tillför människor världen över, bland annat uppmärk-sammat i en ny omfattande rapport från WHO, är det av största vikt att Nederman fortsätter växa med sitt ledande erbjudande inom industriell luftrening och forma framtiden för ren luft. Det är helt enkelt vårt största bidrag till en mer hållbar värld. Jag ser fram emot vår konferens Grönt uppvaknande i Stockholm den 9 november då vi tillsammans med forskare, politiker och representanter från näringslivet ska diskutera hur vi gemensamt kan hitta lösningar för att säkra den luft som vi andas nu och i framtiden.”

 

Sven Kristensson, VD
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com
 

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com
 

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober, 2021 kl. 08:00 CET.

 
Om Nederman

Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2100 anställda och närvaro i mer än 50 länder.  Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205 

Taggar: