Nederman Holding AB möjliggör förhandsröstning vid årsstämman den 27 april 2020

Report this content

Styrelsen i Nederman Holding AB har beslutat att aktieägare i Nederman ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta. Avsikten är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen, som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset COVID-19. Nederman vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, använda ett formulär för anmälan och förhandsröstning som finns tillgängligt på Nedermans hemsida, https://www.nedermangroup.com/sv-se/investors/corporate-governance/annual-general-meeting.

  • Förhandsröstningsformuläret ska skickas till Nederman per e-post till stamma@nedermangroup.com eller per post till Nederman Holding AB (publ), Att: Carita Lundquist, ”Årsstämma”, Box 602, 251 06 Helsingborg.
  • Förhandsröstningsformuläret måste vara Nederman tillhanda senast tisdagen den 21 april 2020.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman kommer Nederman även att vidta fler åtgärder vid stämman för att begränsa smittspridning. Detta innebär bland annat att registreringen till stämman påbörjas först kl. 16.45 samt att förtäringen i samband med stämman utgår.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom förhandsröstning enligt ovan. Nederman följer den fortsatta utvecklingen och kommer vid behov att på sin hemsida, www.nedermangroup.com, uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Kristensson, CEO  Matthew Cusick, CFO
Tel: +46 42 18 87 00 Tel +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com e-mail: matthew.cusick@nederman.com

 
Om Nederman

Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca. 2300 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. 
Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar