Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 *Faktureringen uppgick till 507 Mkr (597), en minskning med 15%. *Fakturering till teleutrustningsindustrin utgjorde 39% (47) av koncernens omsättning. *Resultatet efter finansiella poster uppgick till 23 Mkr (41). *Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 2,02 kr (4,24). *Kassaflödet efter investeringar uppgick till 61 Mkr (-47). *Fortsatt stark finansiell ställning. Soliditeten uppgick till 44,5% och likviditetsreserven utgjorde 225 Mkr. *Fortsatta framgångar på den asiatiska marknaden inom området kompletta förpackningslösningar. Andra kvartalet 2002 Faktureringen uppgick för andra kvartalet till 260 Mkr (296), en minskning med 12% jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången uppgick till 276 Mkr (284), en minskning med 3%. Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till 13 Mkr (17). Första halvåret 2002 För de första sex månaderna 2002 uppgick faktureringen till 507 Mkr (597), en minskning med 15%. Orderingången har hittills i år uppgått till 522 Mkr (595), en minskning med 12%. Europa Faktureringen till kunder i Europa uppgick under första halvåret till 390 Mkr (437), en minskning med 11%. Minskningen i fakturering är helt hänförlig till kunder inom teleutrustningsindustrin. Faktureringen till övriga marknadssegment är i stort sett oförändrad i jämförelse med föregående år. Bearbetning av marknaderna i östra Europa har intensifierats. Faktureringen till kunder i Estland, Polen, Ungern och Tjeckien ökar kontinuerligt från tidigare låga nivåer. Asien Faktureringen på den asiatiska marknaden uppgick för rapportperioden till 72 Mkr (76), en minskning med 5%. Kunder inom teleutrustningsindustrin svarar för merparten av försäljningen. Under inledningen av 2002 har ett flertal nya kunder knutits till Nefab. En betydande del av nyförsäljningen avser kompletta förpackningslösningar, där andelen egenproducerade produkter är låg. Nefab har under perioden fått en order från Andrew Corporation i Kina. Ordern innebär en årlig fakturering om ca 25 Mkr. Andrew Corporation är en ledande global leverantör av kommunikationsutrustning, system och service. Produktprogrammet utgörs bland annat av kablage och antennsystem. Nefab blir fullserviceleverantör och tillhandahåller allt förpackningsmaterial som behövs för att hantera kundens produkter. Nord- och sydamerika Faktureringen till kunder i Nord- och sydamerika uppgick för perioden till 43 Mkr (84), en minskning med 48%. Av faktureringen utgjorde 8 Mkr (41) fakturering till kunder inom teleutrustningsindustrin. Faktureringen till övriga marknadssegment uppgick till 35 Mkr (43), en minskning med 19%. Läget på den brasilianska marknaden fortsätter att vara ansträngt. Då marknaden för teleutrustning för närvarande är mycket svag, fokuseras marknadsarbetet mot andra kundsegment, främst bilindustrin. Oron på den finansiella marknaden påverkar Nefabs verksamhet i Brasilien med ökade finansieringskostnader som följd. Teleutrustningsindustrin Faktureringen till kunder inom teleutrustningsindustrin minskade med 28% till 200 Mkr (278) och svarade därmed för 39% av koncernens omsättning (47). Andelen fakturering till teleutrustningsindustrin är högst i Asien, medan övriga marknader uppvisar en starkare koncentration mot övrig verkstadsindustri. Nefabs förpackningslösningar till kunder inom teleutrustningsindustrin används huvudsakligen till produkter inom mobil infrastruktur. Den nedgång i fakturering som påbörjades för drygt ett år sedan har nu bromsats upp och faktureringen för såväl första som andra kvartalet ligger på motsvarande nivåer som fjärde kvartalet 2001. Fordonsindustrin och övriga marknadssegment Faktureringen till kunder inom fordonsindustrin ökade med 1% till 54 Mkr (53) och utgjorde därmed 11% av koncernens fakturering (9). Försäljningen till fordonsindustrin är projektorienterad. En betydande andel av faktureringen utgörs av returförpackningssystem. Fakturering till övriga marknadssegment minskade med 5% till 253 Mkr (266). Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick för perioden till 23 Mkr (41). De omfattande omstruktureringar som genomfördes under förra verksamhetsåret har påverkat koncernens fasta kostnader på ett positivt sätt. Framförallt gäller detta fasta tillverkningskostnader. Försvagningen av den brasilianska valutan har medfört kursförluster om drygt 2 Mkr, vilka belastar periodens finansnetto. Efter rapportperiodens utgång noteras ytterligare försvagning av den brasilianska valutan. Osäkerheten i valutan relateras till det kommande valet i Brasilien. Vinsten per aktie uppgick för perioden till 2,02 kr (4,24). Räntabiliteten på sysselsatt kapital var 10,2% (19,0). Kapacitet och investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick för perioden till -15 Mkr (78). Efter avveckling av produktionen i England har industrifastigheten sålts och inbringat 27 Mkr. Periodens investeringar om 12 Mkr avser maskiner och inventarier. Förändringar i valutakurser mellan årsskiftet och balansdagen har medfört en minskning av bokfört värde på koncernens anläggningstillgångar med cirka 17 Mkr. Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 30 juni till 44,5% (43,2). Eget kapital per aktie utgjorde 50,30 kr (51,37). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 225 Mkr (105). Kassaflödet under första halvåret har varit mycket positivt. Dels har 27 Mkr frigjorts genom försäljning av fastigheten i det engelska bolaget, dels har rörelsekapitalet förbättrats. Kassaflödet efter investeringar uppgick för perioden till 61 Mkr, att jämföras med -47 Mkr föregående år. Koncernens eget kapital, som vid årets ingång uppgick till 369 Mkr, har ökats med periodens nettovinst 14 Mkr samt minskats med omräkningsdifferens om 17 Mkr samt med utdelning om 19 Mkr, och uppgick vid periodens utgång till 347 Mkr. Utsikter för 2002 Tidigare avlämnad prognos indikerade en stor osäkerhet beträffande tidpunkten för en eventuell återhämtning inom teleutrustningsindustrin. Denna osäkerhet kvarstår. Moderbolaget Verksamheten i Nefab AB utgörs av koncernledning, finansiering och samordning av marknads-, produktions- och affärsutveckling. Omsättningen uppgick under första halvåret till 24 Mkr (30) och resultatet efter finansnetto 33 Mkr (15). Kommande rapporter Delårsrapport januari-september 2002 30 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 13 februari 2003 Delårsrapport januari-mars 2003 29 april 2003 Bolagsstämma 9 maj 2003 För vidare information, kontakta vd Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e- mail lars-ake.rydh@nefab.se, eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se Stockholm, 13 augusti 2002 Lars-Åke Rydh VD och Koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00430/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00430/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar