Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 · Faktureringen uppgick till 761 Mkr (861), en minskning med 12%. · Order från Flextronics i Kina innebärande en fakturering om cirka 100 Mkr under det närmaste året. · Fakturering till teleutrustningsindustrin utgjorde 40% (47) av koncernens omsättning. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 37 Mkr (56). Resultatet har belastats med 6 Mkr för omstrukturering av verksamheten i Sverige. · Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 3,21 kr (5,30). · Kassaflödet efter investeringar uppgick till 93 Mkr (-33). · Fortsatt stark finansiell ställning. Soliditeten uppgick till 44,3% och likviditetsreserven utgjorde 255 Mkr. Tredje kvartalet 2002 Faktureringen uppgick för tredje kvartalet till 255 Mkr (264), en minskning med 4% jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången uppgick till 226 Mkr (250), en minskning med 10%. Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 14 Mkr (15). Första nio månaderna 2002 För de första nio månaderna 2002 uppgick faktureringen till 761 Mkr (861), en minskning med 12%. Orderingången har hittills i år uppgått till 748 Mkr (845), en minskning med 11%. Europa Faktureringen till kunder i Europa uppgick under perioden till 575 Mkr (618), en minskning med 7%. Minskningen i fakturering är störst vad gäller kunder inom teleutrustningsindustrin. Faktureringen till övriga marknadssegment har minskat marginellt i jämförelse med föregående år. Asien Faktureringen på den asiatiska marknaden uppgick för rapportperioden till 113 Mkr (127), en minskning med 12%. Kunder inom teleutrustningsindustrin svarar för merparten av försäljningen. Under 2002 har ett flertal nya kunder knutits till Nefab. En betydande del av nyförsäljningen avser kompletta förpackningslösningar, där andelen egenproducerade produkter är låg. I början av oktober tecknades avtal med Flextronics angående förpackningsmaterial till Microsofts spelkonsol X-box, som tillverkas i södra Kina. Affären förväntas öka Nefabs fakturering med ca 100 Mkr under den närmaste 12-månadersperioden. Avtalet är ett så kallat VMI (Vendor Managed Inventory) kontrakt. Detta innebär att Nefab driver det logistikcentrum från vilket förpackningsmaterial levereras "Just-in- time" till produktionslinjen. Nord- och Sydamerika Faktureringen till kunder i Nord- och Sydamerika uppgick för rapportperioden till 71 Mkr (113), en minskning med 37%. Av faktureringen utgjorde 15 Mkr (60) fakturering till kunder inom teleutrustningsindustrin. Faktureringen till övriga marknadssegment uppgick till 56 Mkr (53), en ökning med 6%. Läget på den brasilianska marknaden fortsätter att vara ansträngt. Då marknaden för teleutrustning för närvarande är mycket svag, fokuseras marknadsarbetet mot andra kundsegment, främst bilindustrin. Oron på den finansiella marknaden påverkar Nefabs verksamhet i Brasilien med bland annat ökade finansieringskostnader som följd. Teleutrustningsindustrin Faktureringen till kunder inom teleutrustningsindustrin minskade med 24% till 307 Mkr (405) och svarade därmed för 40% av koncernens omsättning (47). Andelen fakturering till teleutrustningsindustrin är högst i Asien, medan övriga marknader uppvisar en starkare koncentration mot övrig verkstadsindustri. Nefabs förpackningslösningar till kunder inom teleutrustningsindustrin används huvudsakligen till produkter inom mobil infrastruktur. Faktureringen för tredje kvartalet uppvisar en svag ökning jämfört med föregående tre kvartal. Fordonsindustrin och övriga marknadssegment Faktureringen till kunder inom fordonsindustrin ökade med 6% till 81 Mkr (76) och utgjorde därmed 11% av koncernens fakturering (9). Försäljningen till fordonsindustrin är projektorienterad och en betydande andel av faktureringen utgörs av returförpackningssystem. Fakturering till övriga marknadssegment minskade med 2% till 373 Mkr (380). Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick för rapportperioden till 37 Mkr (56). Resultatet för tredje kvartalet har belastats med 6 Mkr för omstrukturering av verksamheten i Sverige. Kostnaderna avser Nefabs verksamhet i Hälsingland, där 60 personer i september varslades om uppsägning. Försvagningen av den brasilianska valutan har medfört kursförluster om drygt 2 Mkr, vilka belastat koncernens finansnetto för första och andra kvartalen. Under tredje kvartalet har Nefab AB omprövat sin syn på finansieringen av dotterbolaget i Brasilien, vilket medfört att lån i bolaget numera ingår i Nefabs ägarfinansiering. Som en följd härav redovisas kursdifferenser hänförliga till ovan nämnda lån som en del av omräkningsdifferensen. Vinsten per aktie uppgick för niomånadersperioden till 3,21 kr (5,30). Räntabiliteten på sysselsatt kapital var 10,6% (17,1). Kapacitet och investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick för perioden till -11 Mkr (112). Efter avveckling av produktionen i England har industrifastigheten sålts till bokfört värde och inbringat 27 Mkr. Periodens investeringar om 16 Mkr avser maskiner och inventarier. Förändringar i valutakurser mellan årsskiftet och balansdagen har medfört en minskning av bokfört värde på koncernens anläggningstillgångar med cirka 19 Mkr. Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 30 september till 44,3% (44,8). Eget kapital per aktie utgjorde 51,17 kr (52,80). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 255 Mkr (162). Kassaflödet under niomånadersperioden har varit starkt positivt. Dels har 27 Mkr frigjorts genom försäljning av fastigheten i det engelska bolaget, dels har rörelsekapitalet förbättrats. Kassaflödet efter investeringar uppgick för perioden till 93 Mkr, att jämföras med -33 Mkr föregående år. Koncernens eget kapital, som vid årets ingång uppgick till 369 Mkr, har ökats med periodens nettovinst 22 Mkr, minskats med omräkningsdifferens om 19 Mkr samt minskats med utdelning om 19 Mkr. Eget kapital uppgick därmed vid periodens utgång till 353 Mkr. Utsikter för 2002 Tidigare avlämnad prognos indikerade en stor osäkerhet beträffande tidpunkten för en eventuell återhämtning inom teleutrustningsindustrin. Orderingång och prognoser från våra kunder avser kort tid framåt, vilket gör att osäkerheten om en återhämtning på marknaden kvarstår. Resultaträkningar i sammandrag (Mkr) 0207- 0107- 0201- 0101- 0110- 0101- 0209 0109 0209 0109 0209 0112 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 12 mån Nettoomsättning 255 264 761 861 1 021 1 121 Kostnad för sålda varor -188 -195 -560 -631 -750 -821 Bruttoresultat 66 69 202 230 271 300 Försäljningskostnader -29 -30 -92 -94 -124 -126 Administrationskostnader -21 -20 -66 -66 -90 -90 Övriga rörelseintäkter - - - - - - Rörelseresultat 16 19 44 70 57 84 Finansnetto -2 -4 -7 -14 -9 -17 Resultat efter 14 15 37 56 48 67 finansiella poster Skatt -6 -7 -15 -19 -18 -22 Årets resultat 8 8 22 37 30 45 Avskrivningar ingår med 12 13 37 36 49 49 Vinst per aktie, kr 1,19 1,07 3,21 5,30 4,40 6,49 Balansräkningar i sammandrag (Mkr) 020930 010930 020930 011231 Immateriella 22 30 22 26 anläggningstillgångar Materiella 293 349 293 354 anläggningstillgångar Finansiella 7 15 7 6 anläggningstillgångar Varulager mm 113 116 113 130 Omsättningstillgångar 255 268 255 248 Kassa och bank 109 38 109 44 Eget kapital 353 365 353 369 Avsättningar 48 31 48 46 Långfristiga skulder 206 223 206 214 Kortfristiga skulder 192 197 192 179 Balansomslutning 799 816 799 808 Varav räntebärande 221 238 220 229 skulder Kassaflödesanalyser (Mkr) 0207- 0107- 0201- 0101- 0110- 0101- 0209 0109 0209 0109 0209 0112 Rörelseresultat 16 19 44 70 57 84 Avskrivningar, 4 2 15 3 30 18 finansnetto och skatter Kassaflöde från den 20 21 59 73 87 102 löpande verksamheten Förändringar i 16 27 23 6 9 -8 rörelsekapital Nettoinvestering i -4 -34 11 -112 -6 -129 anläggningstillgångar Kassaflöde efter 32 14 93 -33 90 -35 investeringar Utdelning - - -19 -19 -19 -19 Finansiering 5 2 -9 67 -1 75 Förändring av likvida 37 16 65 15 70 21 medel Nyckeltal 0207- 0107- 0201- 0101- 0110- 0101- 0209 0109 0209 0109 0209 0112 Rörelsemarginal, % 6,3 7,1 5,8 8,2 5,6 7,4 Vinstmarginal, % 5,5 5,5 4,9 6,5 4,7 6,0 Räntabilitet på eget 9,4 8,2 8,2 14,1 8,5 12,8 kapital, % Räntabilitet på totalt 8,6 9,3 7,7 12,2 7,5 11,1 kapital, % Räntabilitet på 12,0 12,6 10,6 17,1 10,3 15,5 sysselsatt kapital, % Soliditet, % 44,3 44,8 44,3 45,8 Medeltal anställda 1 042 1 091 1 001 1 038 Nettoinvesteringar, Mkr 4 34 -11 112 6 129 Data per aktie Vinst per aktie, kr 1,19 1,07 3,21 5,30 4,40 6,49 Eget kapital per aktie, 51,17 52,80 51,17 53,47 kr Antal aktier vid periodens utgång, 6 907 6 907 6 907 6 907 6 907 6 907 tusen st Börskurs på balansdagen, 73,00 83,00 73,00 114,00 kr För definitioner, se årsredovisning för 2001. Kommande rapporter Bokslutskommuniké 2002 13 februari 2003 Delårsrapport januari-mars 2003 29 april 2003 Bolagsstämma 16 maj 2003 (OBS ändrat datum) Nominering av styrelseledamöter Styrelsens ordförande kommer att formera en nomineringsgrupp med representanter för ägarna i bolaget. Nomineringsgruppen har till uppgift att lägga fram förslag till val av styrelse och revisorer och deras ersättning. Aktieägare ombedes inkomma med förslag till styrelsens ordförande Björn Svedberg vad gäller val av styrelseledamöter. Kontaktinformation kan erhållas genom Nefabs huvudkontor - adress och telefonnummer se nedan. För vidare information, kontakta vd Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e- mail lars-ake.rydh@nefab.se, eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se Stockholm, 30 oktober 2002 Lars-Åke Rydh VD och Koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Rapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Fakta om Nefab Nefab levererar kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner, inom främst teleutrustnings- och fordonsindustrin. Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Faktureringen uppgick för år 2001 till 1,1 miljard kr. Nefab-aktien är noterad på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00610/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00610/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar