Nefab fortsätter att växa

Nefab presenterar i dagens bokslutskommuniké återigen en kraftig fakturerings- och resultatförbättring. Faktureringen ökade med 27%, varav hela 19% är organisk tillväxt. Resultatet efter finansnetto ökade med 52 Mkr till 169 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 45%.

Helåret i sammandrag:
 Faktureringen uppgick till 1.903 Mkr (1.501), en ökning med 27%

 Resultatet efter finansiella poster ökade med 45% till 169 Mkr (117)

 Vinst per aktie uppgick till 4,61 kr (3,15)

 Fortsatt god tillväxt i Kina

 Beslut om kapacitetsförstärkning i Kina

 Beslut om etablering av produktion i Indien

 Ordinarie utdelning föreslås med 1,20 kr per aktie (1,00). Därutöver föreslås en extra utdelning om 1,20 kr per aktie. Summa utdelning 2,40 kr per aktie eller totalt 66,3 Mkr.


”Efterfrågan var fortsatt mycket god under det fjärde kvartalet", säger Lars-Åke Rydh VD för Nefab. "Under 2006 ökade vi försäljningen med 27 %, varav två tredjedelar var organisk tillväxt. Vi växer alltså snabbare än den underliggande marknaden", fortsätter Rydh.

"Resultatet var det bästa i Nefabs historia. Ett högt kapacitetsutnyttjande i kombination med genomförda rationaliseringar har bidragit till den positiva utvecklingen" säger Nefabs VD.

"Den goda tillväxten I Kina gör att vi under året fattat beslut om kapacitetshöjningar i såväl Pekingområdet som i södra Kina. De nya anläggningarna beräknas vara i drift under sommaren respektive kvartal 3”, avslutar Rydh.


För ytterligare information, kontakta VD Lars-Åke Rydh, +46-70-592 45 70,
e-post lars-ake.rydh@nefab.se, eller Finans- och Ekonomidirektör Anna Stålenbring,
+46-70-814 23 44, e-post anna.stalenbring@nefab.se

Stockholm, 2007-02-14


Lars-Åke Rydh
VD och Koncernchef

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Dokument & länkar