Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2019

Report this content

NOTERING AV DOTTERBOLAGET QLIRO PLANERAS FÖRSTA HALVÅRET 2020

TREDJE KVARTALET [1]

 • Nettoomsättningen uppgick till 624,6 (665,1) miljoner kronor
  - Qliro ökade låneboken med 49 procent och de totala rörelseintäkterna med 12 procent
  - CDON ökade de externa handlarnas försäljning med 66 procent medan nettoomsättningen minskade i linje med transformationen till en marknadsplats 
  - Nelly ökade nettoomsättningen med 7 procent
 • Bruttomarginalen ökade med 2,6 procentenheter till 28,9 (26,3) procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 12,8 (19,0) miljoner kronor
  - Qliro ökade rörelseresultatet före avskrivningar till 19,0 (10,3) miljoner kronor
  - CDON ökade bruttomarginalen med 5,1 procentenheter till 19,9 (14,8) procent och gjorde positivt rörelseresultatet före avskrivningar om 2,3 (-5,9) miljoner kronor
  - Nellys rörelseresultatet före avskrivningar minskade till 5,3 (23,9) miljoner kronor påverkat av lägre marginaler på en utmanande marknad
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,7 (0,7) miljoner kronor
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13,0 (-1,8) miljoner kronor
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 (-0,01) kronor före och efter utspädning
 • Styrelsen i Qliro Group har initierat processen att notera dotterbolaget Qliro på Nasdaq Stockholms huvudlista under första halvåret 2020

FÖRSTA NIO MÅNADERNA [1]

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 988,3 (2 188,3) miljoner kronor
 • Bruttomarginalen ökade med 4,9 procentenheter till 28,3 (23,4) procent
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till 23,2 (-16,1) miljoner kronor
 • Rörelseresultatet förbättrades till -46,0 (-68,5) miljoner kronor
 • Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet[1] uppgick till -56,9 (-2,5) miljoner kronor, påverkat av en skattekostnad i första kvartalet på grund av efterbeskattning från skatteåret 2012
 • Resultatet per aktie inkl. avvecklad verksamhet[1] uppgick till -0,38 (-0,02) kronor före och efter utspädning
 • Likvida medel uppgick till 313,9 (577,2) miljoner kronor vid periodens slut 
Miljoner kronor 2019
Juli-sep 
2018
Juli-sep 
2019
Jan-sep
2018
Jan-sep
Nettoomsättning 624,6  665,1  1 988,3  2 188,3 
Bruttoresultat  180,4  175,3  563,3  512,7 
Bruttomarginal  28,9%  26,3%  28,3%  23,4% 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 12,8  19,0  23,2  -16,1 
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent 2,1%  2,9%  1,2%  -0,7% 
Rörelseresultat -12,7  0,7  -46,0  -68,5 
Rörelsemarginal -2,0%  0,1%  -2,3%  -3,1% 

[1] Verksamheten redovisas exklusive effekterna av IFRS 16. Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i jämförelsesiffrorna i koncernen för 2018.
 

NOTERING AV DOTTERBOLAGET QLIRO PLANERAD UNDER DET FÖRSTA HALVÅRET 2020
Dotterbolaget Qliro har ökat resultatet och anslutit fler handlare till sin betallösning. CDON har snart fullbordat transformationen till en marknadsplats och har visat att den affärsmodellen är attraktiv. Nelly fortsatte att växa men med lägre marginaler på en utmanande marknad.

Qliro förbereds för notering på Nasdaq Stockholm
Dotterbolaget Qliro (tidigare kallat Qliro Financial Services) ökade låneboken med 49 procent i kvartalet till knappt 1,9 miljarder kronor, varav personlån var 653 miljoner kronor vid kvartalets slut. De totala rörelseintäkterna ökade med 12 procent till 86 miljoner kronor och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 85 procent till 19 miljoner kronor.

Qliro Group har inlett processen att notera dotterbolaget Qliro på Nasdaq Stockholms huvudlista under första halvåret 2020. Bolaget har vuxit snabbt under flera år. Styrelsen i Qliro Group bedömer att en börsnotering ger Qliro den bästa plattformen för att tillvarata framtida möjligheter för tillväxt och värdeskapande samt att få tillgång till kapitalmarknaden.

CDON:s transformation snart fullbordad
CDON (tidigare kallat CDON Marketplace) har snart fullbordat transformationen till en marknadsplats för externa handlare, kompletterad med försäljning från eget lager. De externa handlarnas försäljning ökade med hela 66 procent och marknadsplatsen totala bruttoförsäljningsvärde växte igen under kvartalet. Kommissionsintäkterna ökade med 39 procent vilket bidrog till att bruttomarginalen ökade med hela 5,1 procentenheter till 19,9 procent. Personalkostnaderna minskade betydligt då bolaget gör effektivitetsvinster av investeringar i teknik och automation.  

Omställningen till marknadsplatsmodellen har haft negativ inverkan på nettoomsättningen men positiv på lönsamheten och kapitalbindningen i bolaget. Den framgångsrika omställningen har lett till att CDON uppnådde ett positivt rörelseresultat före avskrivningar på 2,3 (-5,9) miljoner kronor i kvartalet och på 11 (-29) miljoner kronor senaste de senaste 12 månaderna. Detta visar att CDON:s affärsmodell är skalbar och lönsam. 

Nelly växer på en svag marknad
Nelly ökade omsättningen med 7 procent på en generellt svag marknad som kännetecknades av hög kampanjaktivitet. För att möta detta ökade Nelly marknadsföringskostnaderna med 5 miljoner kronor. Vissa större kampanjer genomfördes som även planeras för resten av året. Resultatet påverkades också negativt av händelser av engångskaraktär med 5 miljoner kronor (kostnader för avgående CFO och uppgörelse med PostNord). Bruttoresultatet uppgick till 76 miljoner kronor och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar minskade till 5 (24) miljoner kronor. 

Nelly avser att flytta sitt lager från Falkenberg till Borås under 2021. Detta är i linje med ambitionen att förbättra logistiken och därigenom leverera en bättre kundupplevelse, ökad effektivitet och skalbarhet.

Fokus på e-handel
Efter en notering av Qliro kommer koncernen att fokusera på e-handel genom Nelly och CDON. I bägge bolagen pågår värdeskapande aktiviteter som stärker förutsättningarna för tillväxt och lönsamhet. När Qliro noterats avser Qliro Group byta namn för att bättra spegla den framtida verksamheten.


Qliro Group har renodlats från att aktivt utveckla ett stort antal verksamheter till att äga tre självständiga bolag. Behovet av koncerngemensamma funktioner har därmed minskat och de centrala kostnaderna kommer att sjunka över tid. Vi fortsätter att arbeta med att utveckla våra bolag som är drivande inom nordisk e-handel och närliggande finansiella tjänster.

Marcus Lindqvist
VD och koncernchef
Stockholm, 22 oktober 2019
 

Telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:

Sverige 08 5033 6573
UK +44 330 336 9104
US +1 929 477 0630
PIN-koden för att delta 537924
Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör

Niclas Lilja, Head of Investor Relations
Telefon: 0736511363
ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och fintech-bolaget Qliro som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”. 

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 8.