Finska Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit CDON Alandias ansökan om prövningstillstånd

Report this content

CDON:s vilande dotterbolag CDON Alandia är sedan tidigare part i en skatteprocess i Finland. Efter ett beslut i maj 2018 av Helsingfors förvaltningsdomstol redovisade Qliro Group en skattekostnad avseende skatteåret 2012. Beloppet hade betalats in till finska myndigheter 2017 eller tidigare. CDON Alandia ansökte om prövningstillstånd och lämnade ett besvär över förvaltningsdomstolens beslut i finska Högsta förvaltningsdomstolen som meddelat att ansökan om prövningstillstånd avslagits och att Helsingfors förvaltningsdomstols beslut har vunnit laga kraft. Detta medför att skattekostnaden avseende skatteåret 2012 kvarstår, men medför inte några ytterligare kostnads- eller kassaflödeseffekter för Qliro Group.

I likhet med andra bolag i branschen har CDON tidigare valt att distribuera till kunder i Finland från Åland. I januari 2016 meddelade Qliro Group att skatteförvaltningen i Finland beslutat att efterbeskatta CDON AB:s åländska dotterbolag CDON Alandia Ab för skatteåret 2012. I maj 2018 fastställde Helsingfors förvaltningsdomstol delar av beslutet vilket ledde till att Qliro Group under andra kvartalet 2018 redovisade en skattekostnad om 57 miljoner kronor och en räntekostnad om 13 miljoner kronor. Som tidigare meddelats har hela beloppet betalats in till finska myndigheter 2017 eller tidigare. Denna skatteprocess gäller enbart skatteåret 2012 och eventuella ytterligare krav från den finska skattemyndigheten mot CDON Alandia är preskriberade.

Som tidigare kommunicerats har finska myndigheter i flera år bedrivit en utredning avseende misstankar om skattebrott i CDON Alandia. Sedan tidigare har åtal väckts i Ålands tingsrätt i Finland mot tre personer som varit medlemmar i CDON Alandia Ab:s styrelse under åren 2008-2013 samt mot två tidigare anställda inom koncernen. Rättegången vid Ålands tingsrätt förväntas påbörjas under det första halvåret 2020. Om de åtalade skulle dömas kan de bli skyldiga att betala skadestånd till finska myndigheter. De åtalade kan, i det fall de ådöms att betala skadestånd, under vissa förutsättningar komma att vända sig mot Qliro Group, CDON eller CDON Alandia med anspråk på ersättning för eventuellt utdömda skadestånd. Några sådana krav har inte framförts och Qliro Group har inte heller gjort avsättningar för sådana krav.

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 oktober2019 klockan 14:30.

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Niclas Lilja, Head of Investor Relations

Telephone: 0736511363
E-post: ir@qlirogroup.com

   
Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”. 

Taggar: