Delårsrapport jan-juni 2021

Report this content

Kliniker bygger erfarenhet

Andra kvartalet april-juni  2021

 • Intäkterna uppgick till 411 (6 263) TSEK, varav 383 (5 787) TSEK aktiverade kostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 263 (-5 516) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,18) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 48 339 (7 177) TSEK.

Första halvåret jan-juni 2021

 • Intäkterna uppgick till 816 (12 531) TSEK, varav 762 (12 090) TSEK aktiverade kostnader.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -23 999 (-13 107) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -35 519 (-12 751) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,59 (-0,53) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 95 (94) procent.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • NeoDynamics presenterade ett vetenskapligt abstract på den årliga kirurgikongressen ABS, Association of Breast Surgeons, i Birmingham  som beskriver hur bolagets FlexiPulse-nål överträffar standardbiopsi i prekliniska modeller med nästan 300 procent avseende volym.
 • Årsstämman valde om styrelseledamöterna Carina Bolin, Claes Pettersson, Ingrid Salén, Jie Bao och Xiao-Jun Xu, samt utsåg Matthew E. Colpoys Jr till ny styrelseledamot.
 • Vid halvårsskiftet hade  ett 30-tal kliniker med radiologteam i Sverige, Storbritannien, Tyskland och andra tysktalande länder i Europa haft workshops med biopsisystemet NeoNavia.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Hermann-Josef-Hospital i Erkelenz, ett universitetssjukhus inom universitetet i Aachen, blev första tyska sjukhus att beställa biopsisystemet NeoNavia.

VD HAR ORDET
Kliniker bygger erfarenhet
Vi fortsätter att introducera biopsisystemet NeoNavia på kliniker i våra marknader i Europa. Pandemin har omöjliggjort traditionella och effektiva lanserings-metoder som innebär att man introducerar produkten till läkare på kongresser och mässor, parallellt med att man bygger erfarenhet genom workshops och därigenom snabbare når ut brett. I stället har NeoDynamics tvingats att förlita sig på individuella sjukhusmöten med workshops där läkare ges tillfälle att testa produkten och utbilda sig i hur den används.

Utmaningen med detta förfaringssätt under våren har varit att få tillåtelse att vara på kliniken. Vid några tillfällen har mindre  workshops fått genomföras utanför sjukhusen. När dessa workshops är genomförda önskar en majoritet av klinikerna att använda produkten i reguljär verksamhet under 2-3 månader för att se hur den passar in samt låta hela teamet av sjukhusets radiologer, eller som i Tyskland gynekologer, vänja sig vid att hantera NeoNavia i den kliniska vardagen. I dialog med kliniken involveras sjukhusets inköps-avdelning för att utforma en offert och kvalificera NeoDynamics som leverantör. Först därefter kan NeoDynamics förvänta sig en order på produkten. Processen tar tid och är olika för olika kliniker. Vid halvårsskiftet hade teamet genomfört ett 30-tal workshops.

Först i Tyskland att placera order blev det välrenommerade bröstcentret vid Hermann-Josef-Hospital i tyska Erkelenz som tillhör universitets-sjukhuset i Aachen, som deltog i PULSE-studien och som även fungerar som referenscenter. Vi räknar med att knyta till oss allt fler referenscentra i olika länder för att bana väg för att merparten av de kliniker som nu testat produkten också anammar tekniken och inkommer med order under senare delen av 2021.

Teamet fortsätter att arrangera workshops med specialister och till hösten välkomnar flera konferenser återigen deltagare att medverka fysiskt. Den första konferens vi planerar att delta i på plats är Schweizerische Gesellschaft fur Senology som arrangeras i Basel 8-9 september och följs av två ytterligare kongresser i september och oktober för den tysktalande delen av landet. Ett mycket positivt tecken som innebär att vi i Europa så smått börjar återgå till ett mer normalt marknadsläge.

Publikationer skapar intresse

Ett annat viktigt sätt att visa upp NeoNavia för läkare är att via olika typer av vetenskapliga kongresser presentera ”peer reviewed” abstracts från vårt kliniska program.  Att få ett abstract godkänt för presentation är ett mått på den vetenskapliga nivån vi håller i vårt studieprogram – och givetvis ett sätt att göra NeoNavia känt. 

Under andra kvartalet exponerades NeoNavia på detta sätt på den prestigefulla årliga brittiska bröstkirurgi kongressen, Association of Breast Surgery, ABS. NeoDynamics fortsätter arbetet med att dokumentera produkten genom sitt kliniska program och fler vetenskapliga abstracts är att vänta i år. Arbetet underlättar givetvis dialogen med läkare, samtidigt som det även är ett led i att skapa intresse för NeoNavia hos potentiella partners.

USA nästa stora milstolpe

I USA fortsätter arbetet med att sammanställa  registreringsansökan för att kunna lämna in denna till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under hösten. Vi för en dialog med myndigheten, som också kommunicerar att deras svarstider är längre än normalt till följd av att en stor del av myndighetens resurser omdirigerats till ärenden relaterade till Covid-19. Med en väl förberedd ansökan minskar dock behovet av interaktion med myndigheten efter att ansökan lämnats in. Teamets ambition är att nå en hög kvalitet i ansökan genom underhandsdialog med FDA. En registrering av produkten i USA är en viktig milstolpe för NeoDynamics eftersom det är en viktig kvalitetsstämpel som också öppnar en betydande ny marknad. Den förväntas dessutom leda till ett väsentligt mer konkret intresse från potentiella partners.

Under kvartalet har NeoDynamics kompetens rörande den viktiga USA-marknaden stärkts genom invalet av Matt Colpoys i styrelsen. Matt tillför värdefull kunskap om såväl marknaden som potentiella partners. Bitarna börjar därmed komma på plats för att NeoDynamics ska kunna lägga till USA som marknad. Jag ser fram mot ett fortsatt händelserikt 2021.

VD Anna Eriksrud

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, tel 0708 444 966, e-post anna.eriksrud@neodynamics.com

Taggar: