Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) beslutade om riktad emission av konvertibler

Report this content

Extra bolagsstämma i Neodynamics ägde rum den 16 september. På stämman togs beslut enligt styrelsens förslag att genomföra emission av konvertibler. Samtliga beslut togs enhälligt.

På stämman informerade VD Anna Eriksrud om den planerade kapitaltillförseln som  skall användas för produktion, kliniska studier och marknadsföring samt regulatoriskt arbete inför den kommande lanseringen av Bolagets biopsisystem NeoNavia 2020.

Bolagsstämman beslutade att emittera konvertibler om ett maximalt nominellt värde om högst 15 000 000 kronor, fördelat på maximalt 15 000 000 konvertibler, var och en med ett nominellt värde om 1 kronor. Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal investerare som i förväg anmält intresse att teckna konvertibler.

Motivet för emissionen och skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är Bolagets behov av att stärka kassan. Att snabbt förstärka Bolagets kassa är viktigt för Bolagets verksamhet och dess utveckling.

Teckning av konvertibler ska ske på teckningslista senast den 16 september 2019. Betalning för tecknade konvertibler ska erläggas kontant senast den 19 september 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se, eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post jorgen,vrenning@neodynamics.se

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.Om NeoNavia

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar