Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics AB:s (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av den extra bolagsstämman som hölls den 28 januari 2020 och i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.

NeoDynamics genomför en Företrädesemissionen för att finansiera ett fortsatt arbete mot att nå ut i nyckelmarknaderna i EU samt ansöka om FDA/510k marknadsgodkännande i USA. Genom Företrädesemissionen tillförs NeoDynamics, vid full teckning, cirka 45,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen omfattar högst 15 303 520 aktier. Den som på avstämningsdagen 4 februari 2020 var aktieägare i NeoDynamics äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie. Teckningskursen är 3,0 SEK per aktie. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Kommentar från NeoDynamics VD, Anna Eriksrud

”NeoDynamics strategi är att etablera NeoNavia som det ledande biopsisystemet, i första hand på bröstcancerområdet, i Europa, USA och Kina. Genom en betydande kapitalanskaffning är vi nu finansierade för att på ett effektivt sätt fortsätta arbetet mot detta mål. Vi välkomnar våra trogna befintliga ägare att fortsätta stödja oss i vår strävan att förbättra cancerdiagnostiken genom att teckna sig i Företrädesemissionen. Med dessa ord vill jag tacka både nytillkomna och befintliga ägare för deras tro på NeoDynamics framtida möjligheter."  – Anna Eriksrud, VD.

Preliminär tidplan:

  • 7 februari – 19 februari 2020 – Handel i teckningsrätter 
  • 7 februari – 21 februari 2020 – Teckningsperiod 
  • 7 februari 2020 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA 
  • 27 februari 2020 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Investerarträffar
Bolaget kommer att presentera på Redeye Investor After Work i Malmö den 12 februari 2020. Ytterligare investerarträffar kan komma att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att presenteras på NeoDynamics och Redeyes respektive hemsidor.
 
Prospekt
Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissions- institutets och Redeye AB:s respektive hemsidor www.neodynamics.comwww.sedermera.se,  www.redeye.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer +46 40 615 14 10.
 
Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är juridisk rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Sedermera Fondkommission AB är emissionsinstitut.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)
Telefon: +46 8 522 79 667
E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com
Eller
Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ)
Telefon: +46 708 519 648
E-post: jorgen.vrenning@neodynamics.com
 
Om NeoDynamics
NeoDynamics (publ) är ett marknadsnoterat svenskt medicintekniskt bolag byggt på forskning vid Karolinska institutet. Vi har utvecklat och kommersialiserar NeoNavia®, ett nytt biopsisystem. Vårt mål är att driva utvecklingen inom diagnostik och precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

 
VIKTIG INFORMATION
EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.
Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av säkerheter. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt ”U.S. Securities Act of 1933”, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.
 
Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som “tror”, “förväntas”, “förutser”, “ämnar”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “fortsatt”, “bör” och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att NeoDynamics AB tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden, till sin natur, föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.

Prenumerera