Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 i NeoDynamics

Report this content

Den 5 november 2019, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med NeoDynamics AB (publ):s ("NeoDynamics") noteringsemission av units under hösten 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 29 november 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,20 SEK per aktie. Kursen för NeoDynamics aktie var per den 31 oktober 2019 ca 4,20 SEK per aktie, vilket är lägre än teckningskursen och därmed något som optionsinnehavare bör vara medvetna om när de överväger eventuell teckning  av aktier.

Mer information om teckningsoptionerna

I samband med NeoDynamics emission av units inför notering på Spotlight Stock Market under hösten 2018 emitterades, utöver
6 160 000 aktier, 3 808 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stock Market. Övergripande villkor och information kring teckningsoptioner av serie TO 1 anges nedan:

  •  Teckningskursen är 8,20 SEK per aktie.
  •  Teckningskursen (8,20 SEK per aktie) överstiger den aktiekurs som NeoDynamics aktie hade per 31 oktober 2019 (4,20 SEK per aktie).
  •  Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 5 – 29 november 2019.
  •  Anmälningssedel och informationsblad finns tillgängligt på NeoDynamics hemsida (www.neodynamics.se). Anmälningssedel och informationsblad finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.
  •  Sista handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 november 2019.
  •  Planerad kommunikation av utfall: vecka 49, 2019.
  •  Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: vecka 51, 2019.

Emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är emissionsinstitut till NeoDynamics i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se, eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post jorgen,vrenning@neodynamics.se

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera