• news.cision.com/
  • NeoDynamics/
  • Information om riktad nyemission av aktier och försenad betalning av tecknade konvertibler och aktier i NeoDynamics AB (publ) samt kommentar om effekter av Corona-pandemin.

Information om riktad nyemission av aktier och försenad betalning av tecknade konvertibler och aktier i NeoDynamics AB (publ) samt kommentar om effekter av Corona-pandemin.

Report this content

NeoDynamics AB (publ) meddelar att total likvid från en investerare i Bolagets riktade emission av konvertibler, beslutad på bolagsstämma den 16 september 2019, bara uppgick till ca 2,3 MSEK av dennes totala teckning på 10 MSEK. Orsaken är de restriktioner som infördes i Kina relaterade till Corona-pandemin. Återstående belopp, totalt 7 684 017 kronor, har istället emitterats genom att Bolagets styrelse vid styrelsesammanträde idag den 3 april 2020, med stöd av bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av 2 561 339 nyemitterade aktier till kurs 3 kronor/aktie, till samme investerare. Full betalning för tecknade aktier i Bolagets företrädesemission kunde inte heller erläggas av samma skäl som ovan, men genom teckning från övriga investerare har fullt belopp ändå mottagits i företrädesemissionen som blev övertecknad, enligt tidigare publicerat pressmeddelande.

”Tack vare den övertecknade nyemissionen i februari och dagens beslut att genomföra en riktad emission till samma kurs som i företrädesemissionen, 3,00 kronor per aktie, kommer vi ändå tillföras hela det tecknade kapitalet i konvertibelemissionen och företrädesemissionen. Viljan från samme investerare att fortsätta investera i Bolaget kvarstår och orsakerna till förseningen är inget NeoDynamics eller investeraren har kunnat påverka. Operativt kan effekterna av Corona-pandemin, så här långt, sammanfattas på följande sätt: i) internationella vetenskapliga möten har ställts in där vi skulle fått chansen att möta kunder ii) mindre förseningar vad gäller produktionssättning och materialförsörjning. En klart begränsad påverkan till dags datum och vi ser ut att ha ett tillräckligt antal färdiga produkter för planenlig introduktion på våra nyckelkliniker. Arbetet med kliniska studier, USA-registrering och pre-lansering fortsätter enligt plan”, säger Anna Eriksrud, VD på NeoDynamics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com, eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post: jorgen,vrenning@neodynamics.com

 

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020.

 

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera