Kallelse till årsstämma i NeoDynamics AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), 559014-9117, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl. 16.00 på Scandic Foresta/Vinterträdgården, Lidingö

Rätt att delta och anmälan  

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

• dels vara införd i aktieboken fredagen den 17 maj 2019, och

• dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 17 maj 2019 per e-post till info@neodynamics.se.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast fredagen den 17 maj 2019. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

 Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten får dock vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.neodynamics.se.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 303 520 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning  

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: En valberedning bestående av representanter för några av de största aktieägarna föreslår att Ingrid Salén väljs som ordförande på stämman.

Punkt 7b): Styrelsen föreslår att Bolagets förlust disponeras i enlighet med styrelsens förslag på sid 3 i årsredovisningen. Ingen utdelning till aktieägarna lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 8: Styrelsen består för närvarande av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås en revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 450 000 kronor, att fördelas av styrelsen. Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Styrelsen består för närvarande av följande fem ordinarie ledamöter utan suppleanter: Ingrid Salén (ordförande), Carina Bolin, Claes Pettersson, Jörgen Vrenning och Xiao-Jun Xu. Valberedningen föreslår att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma fortsatt ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jörgen Vrenning har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Ingrid Salén (ordförande), Carina Bolin, Claes Pettersson och Xiao-Jun Xu, samt nyval av Ulf Boberg. Vidare föreslår valberedningen att Margareta Kleberg, BDO, utses till revisor utan revisorssuppleant.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter 

För information om behandling av personuppgifter, se http://www.neodynamics.se/privacypolicy

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.neodynamics.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Lidingö i april 2019

NeoDynamics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se,eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post jorgen.vrenning@neodynamics.se


Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.Om NeoNavia

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar