Kommuniké från årsstämma i NeoDynamics AB (publ)

Report this content

Årsstämman i NeoDynamics AB (publ) ägde rum torsdagen den 23 maj 2019 på Scandic Foresta, Lidingö. 

På stämman informerade VD Anna Eriksrud om Bolagets verksamhet inom utvecklingen av bröstbiopsisystemet NeoNavia, pågående kliniska studier, utveckling av biopsimarkör och det nya projektet inom hudbiopsi.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Ingrid Salén, Carina Bolin, Claes Pettersson och Xiao-Jun Xu samt nyval av Ulf Boberg för en period som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Jörgen Vrenning hade avböjt omval. Årsstämman beslutade omval av Margareta Kleberg, BDO, som bolagets revisor. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till 450 000 kronor att fördelas av styrelsen, samt att arvode till Bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning. På konstituerande styrelsemöte efter stämman valdes Ingrid Salén till ordförande.

NeoDynamics är baserat i Stockholm. Bolagets aktier, (kortnamn NEOD), handlas på Spotlight Stock Market, Stockholm. För mer information, vänligen besök www.neodynamics.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 8 522 79 667, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se,eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post jorgen.vrenning@neodynamics.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj

2019

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.Om NeoNavia

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera

Dokument & länkar