Kommuniké från extrastämma i NeoDynamics

Report this content

Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) torsdagen den 13 augusti fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogam för anställda.

Extrastämma i NeoDynamics AB (publ) ägde rum på bolagets kontor den 13 augusti 2020. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram avsett för bolagets eller dess dotterbolags anställda genom a) riktad emission av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet, och b) erbjudande om bonus.

Enligt incitamentsprogrammet kommer deltagare att erbjudas förvärva teckningsoptioner vilka efter tre år berättigar innehavaren till förvärv av aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris, motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår bolagsstämman, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde. Bolaget kommer delvis att subventionera deltagarnas premie. Teckningsoptioner som inte nyttjas för aktieteckning berättigar inte till bonus.

Sammanlagt kan högst 1 021 900 teckningsoptioner emitteras. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 3 procent av såväl aktierna som rösterna. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Besluten enligt ovan togs med stöd av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

NeoDynamics är baserat i Stockholm. Bolagets aktier, (kortnamn NEOD), handlas på Spotlight Stock Market, Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.neodynamics.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Tel: +46 708 444 966,

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com, eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Tel: +46 708 519 648,

E-post: jorgen,vrenning@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och ger precision vid placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera