Korrigering av tidigare sänt pressmeddelande om kommuniké från årsstämma i NeoDynamics

Report this content

I det pressmeddelande som bolaget publicerade igår fanns en felaktig uppgift om arvode till styrelseledamöter. Se korrigerat pressmeddelande nedan:

Årsstämma i NeoDynamics AB (publ) ägde rum torsdagen den 28 maj 2020 på bolagets kontor i Lidingö. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag.

Årsstämma i NeoDynamics AB (publ) ägde rum i Lidingö den 28 maj 2020. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning m.m (punkt 8 a-c): Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019, att godkänna de föreslagna dispositionerna beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 9): Årsstämman beslutade om ökat antal ledamöter från fem till sex ledamöter.

Beslut avseende arvoden (punkt 10): Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val av styrelse och revisorer (punkt 11): Omval skedde av styrelseledamöterna Ingrid Salén, Ulf Boberg, Carina Bolin, Claes Pettersson och Xiaojun Xu. Inval av Jie Bao som ny styrelseledamot gjordes. Ingrid Salén omvaldes som styrelsens ordförande på konstituerande styrelsesammanträde efter stämman. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja Margareta Kleberg, auktoriserad revisor på BDO, till revisor utan revisorssuppleant. för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen (punkt 12): Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ge bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma i Bolaget, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler varvid styrelsen får besluta att emittera sådana värdepapper som motsvarar upp till totalt maximalt tjugo procent (20 %) av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet. 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13): Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen avseende anmälan att delta i bolagsstämman (§ 9 i bolagsordningen) ändras.

Samtliga beslut togs enhälligt.

NeoDynamics är baserat i Stockholm. Bolagets aktier, (kortnamn NEOD), handlas på Spotlight StockMarket, Stockholm. För mer information, vänligen besök www.neodynamics.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com, eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post: jorgen,vrenning@neodynamics.com

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020.

 

 

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och ger precision vid placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera