NeoDynamics emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market fulltecknad

Report this content

Den 14 november 2018 avslutades teckningstiden i NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) emission av units om initialt cirka 50,5 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Emissionen av units tecknades till cirka 44,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 89 procent innan vederlagsfri garantiteckning från bolagets huvudägare om cirka 5,6 MSEK. NeoDynamics tillförs genom emissionen således cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK. Genom emissionen tillförs NeoDynamics cirka 750 nya aktieägare. Första dag för handel på Spotlight beräknas att bli den 7 december 2018. Genom den genomförda emissionen av units har bolaget tillförts erforderligt kapital för att fortsätta sin utveckling av NeoNavia mot kommersiell version och marknadslansering.  

VD Anna Eriksrud kommenterar

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som visat intresse för NeoDynamics och valt att teckna units – och därmed bli en del i kampen mot bröstcancer. Med kapitalet vi nu tillförs står vi finansiellt starka inför vår fortsatta resa att färdigställa utvecklingen av NeoNavia till lanserad, kommersiell produkt. Närmast ligger färdigställandet av en slutprototyp av NeoNavia samt inledande av våra kliniska studier i Tyskland och Storbritannien. Jag ser mycket fram emot NeoDynamics fortsatta utveckling och att förvalta förtroendet från både nya och befintliga ägare!”

Teckning och tilldelning

Emissionen av units tecknades till cirka 44,9 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 89 procent. Cirka 5,6 MSEK, motsvarande cirka 11 procent av den totala emissionsvolymen, tilldelas därmed bolagets huvudägare Boai NKY Medical Holdings Ltd som agerat vederlagsfri garantiåtagare. Genom emissionen nyemitteras 6 160 000 aktier och 3 080 000 teckningsoptioner av serie TO 1. NeoDynamics tillförs därmed cirka 50,5 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 2,5 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 19 november 2018. Sista dag för inbetalning av emissionslikvid är den 23 november 2018.

Första handelsdag och likviditetsgaranti

Första dag för handel på Spotlight i NeoDynamics aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerad att bli den 7 december 2018. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”NEOD” och aktiens ISIN-kod är SE0011563410. Teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att handlas under kortnamnet ”NEOD TO 1” och teckningsoptionens ISIN-kod är SE0011725605. NeoDynamics har inför den planerade noteringen utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin kommer att inledas i samband med bolagets planerade notering på Spotlight. Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för NeoDynamics aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Antal aktier, teckningsoptioner och aktiekapital

När NeoDynamics emission av units registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 15 303 520 stycken och aktiekapitalet till 1 530 352,00 SEK. Härutöver finns 3 080 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight Stock Market. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen av units.

För ytterligare information om emissionen av units samt planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:                  

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 8 522 79 667

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018.

Om NeoDynamics AB (publ) 

Årligen diagnosticeras cirka 2,1 miljoner kvinnor med bröstcancer i världen. Denna siffra ökar dessutom med cirka fem procent per år. NeoDynamics har utvecklat biopsisystemet NeoNavia®, som med ny patenterad mikropulsteknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) på bröstcancerpatienter genom bättre precision och kontroll. I nära samarbete med ledande läkare har NeoDynamics byggt erfarenheter genom att teknologin utvärderats i mer än 300 biopsiprocedurer på cirka 15 universitetssjukhus runt om i Europa. NeoDynamics slutför idag utvecklingen av kommersialiseringsversionen av NeoNavia. Ihop med många innovativa och användarvänliga funktioner har mikropulsteknologin integrerats med flera nålalternativ för att ge maximal flexibilitet. NeoNavia förväntas lanseras mot slutet av 2019 på en bröstbiopsimarknad värd cirka 500 miljoner USD. Teknologin bedöms också vara lämplig för cancerdiagnostik på andra organ så som prostata, lunga, njure och lever.

Prenumerera

Dokument & länkar