NeoDynamics offentliggör utfall av övertecknad företrädesemission

Report this content

NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 45,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission. Företrädesemissionen blev övertecknad och totalt tecknades aktier till cirka 109 procent av antalet aktier i emissionen. Garantiåtaganden kommer således ej att tas i anspråk.

”Jag är mycket glad över hur positiv respons vi fått från både befintliga och nya aktieägare. Vi befinner oss i en spännande fas i NeoDynamics utveckling med lansering i EU under året och därefter i USA. Emissionslikviden möjliggör det fortsatta arbetet mot kommersialisering av NeoNavia® och vår långsiktiga strävan att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer”, kommenterar Anna Eriksrud, VD för NeoDynamics.

Slutgiltigt utfall - Företrädesemissionen omfattade högst 15 303 520 aktier varav 11 263 084 aktier, motsvarande cirka 73,6 procent av det totala antalet aktier i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 5 482 774 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 35,8 procent av det totala antalet aktier i Företrädesemissionen. Totalt har 16 745 858 aktier motsvarande cirka 109,4 procent av det totala antalet aktier i Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden kommer således ej att tas i anspråk. Styrelsen har därmed i enlighet med de principer som framgår av prospektet tilldelat samtliga erbjudna aktier i Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning - Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på sådan avräkningsnota.

Antal aktier och aktiekapital - Genom Företrädesemissionen ökar NeoDynamics aktiekapital med 1 530 352 SEK genom utgivande av 15 303 520 aktier. NeoDynamics aktiekapital kommer därmed att totalt öka från 1 530 352 SEK till 3 060 704 SEK. Antalet aktier kommer att öka från 15 303 520 till 30 607 040. Teckningskursen per aktie uppgick till 3,0 SEK.

Handel med BTA - Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Rådgivare - Redeye AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är juridisk rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Sedermera Fondkommission AB är emissionsinstitut.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966, E-post: anna.eriksrud@neodynamics.com 

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519 648, E-post jorgen.vrenning@neodynamics.com

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera