NeoDynamics påkallar konvertering av utställt konvertibellån

Report this content

Styrelsen i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) har beslutat att påkalla konvertering av samtliga utställda konvertibler av serien Konvertibler 2019/2020, varvid konvertibellånet kommer att konverteras till totalt 2 838 485 nya aktier i Bolaget.

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 16 september 2019 beslutades att ta upp ett konvertibelt lån om nominellt högst 15 000 000 kronor genom att emittera konvertibler (i serien Konvertibler 2019/2020) med rätt till konvertering till nya aktier i Bolaget. Vid extra bolagsstämma den 28 januari 2020 beslutades om att ändra konvertibelvillkoren innebärandes bland annat att lägsta konverteringskurs för Konvertibler 2019/2020 justerades till lägst 3 kronor per aktie. Vid samma bolagsstämma beslutades även om en företrädesemission av aktier i Bolaget vilka därefter har tecknats, betalats och tilldelats, innebärande att villkoren för konvertering av konvertiblerna är uppfyllda.

NeoDynamics har i ovan nämnda konvertibelemission mottagit, och hos Bolagsverket registrerat, konvertibler i serien Konvertibler 2019/2020 till ett totalt belopp om 6 935 981 kronor. Enligt konvertibelvillkoren äger envar av Bolaget och respektive konvertibelinnehavare rätt att påkalla konvertering av hela eller delar av lånet till nya aktier i Bolaget givet att villkoren för konvertering i övrigt är uppfyllda.

Mot bakgrund av ovan har Bolagets styrelse beslutat att Bolaget ska påkalla konvertering av samtliga utställda konvertibler jämte upplupen ränta till aktier i Bolaget i enlighet med konvertibelvillkoren. Den utestående skulden uppgår till 7 202 092 kronor inklusive upplupen ränta, vilket motsvarar konvertering till 2 838 485 nya aktier i Bolaget. Konverteringskurs per aktie uppgår till 2,5373 kronor, vilket motsvarar den lägsta konverteringskursen om 3 kronor per aktie, efter omräkning av konverteringskurs enligt konvertibelvillkoren i samband med ovan nämnda företrädesemission av aktier.

Efter konvertering av samtliga konvertibler i serien Konvertibler 2019/2020 kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till totalt 3 344 552,50 kronor, fördelat på 33 445 525 aktier.

Bolaget kommer att underrätta berörda konvertibelinnehavare med ytterligare information avseende konvertering samt tillse att nödvändiga registreringsåtgärder för konvertering vidtas hos Bolagsverket och Euroclear.

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020.

     
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)
Telefon: +46 708 444 966, e-post: anna.eriksrud@neodynamics.com 
Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ)
Telefon +46 708 519 648, jorgen.vrenning@neodynamics.com

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

Prenumerera