Årsstämmokommuniké från Net Trading Group NTG AB(publ) 2018

24 maj 2018
Den 24 maj 2018 avhölls årsstämma i Convendums lokaler, Kungsportsavenyen 21, Göteborg.

Årsstämman beslöt enhälligt att:

fastställa årsredovisningen för 2017.

bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

ingen utdelning lämnas för 2017.

enligt styrelsens förslag att styrelsearvode skall utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, totalt sju prisbasbelopp. Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt sedvanlig löpande räkning. 

enligt styrelsens förslag till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma att omvälja Thommy Nilsson (ordförande) Jan Bengtsson och Petter Sörlie samt nyval av Michael Mattsson. Den nyvalde styrelseledamoten Michael Mattsson är Styrelseordförande i Copperstone Resources AB och styrelseledamot i Nordic Iron Ore AB och Endomines AB. Mattsson är Dipl. MSc inom finans från Handelshögskolan i Stockholm och har omfattande erfarenhet från arbete med finansiell rådgivning och företagsutveckling. 

enligt styrelsens förslag nyval av Roger Mattsson (KPMG) och Lars-Ola Jaxvik (KPMG) till bolagets revisorer.

enligt styrelsens förslag införa en valberedning.

I sitt anförande redogjorde Morten Hansson för bolagets utveckling fram till idag och vilka möjligheter och utmaningar som finns under kommande perioder.

För ytterligare information  
Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB (publ)
Telefon: +47 908 44 078
E-post: morten@maxgodis.se 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018. 

Om Net Trading Group NTG AB (publ)
NTG har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis.se och Maxikarkki.fi.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar