Handlingar inför årsstämman tillgängliga

Net Trading Group NTG AB (publ) (”NTG”) meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.maxgodis.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

NTGs årsstämma
Aktieägarna i Net Trading Group NTG AB (publ) håller
årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 13.00 på Convendum, Kungsportsavenyn 21 i Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019, och
  • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 20 maj 2019 per e-post morten@maxgodis.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Göteborg i april 2019
Net Trading Group NTG AB (publ)

STYRELSEN

Net Trading Group NTG AB (publ) har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis. Se och Maxikarkki.fi.

Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 908 44 078, www.maxgodis.se

Taggar: