Kallelse till årsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ)

Aktieägarna i Net Trading Group NTG AB (publ), 556994-2930, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2020 kl. 13.00 på Convendum, Kungsportsavenyn 21 i Göteborg.

Information med anledning av coronaviruset
Med anledning av rådande omständigheter önskar Bolaget att alla vidtar försiktighetsåtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset). Bolaget betonar vikten av att alla aktieägare överväger möjligheten att delta genom ombud, istället för att personligen närvara på stämman. 

För att minska risken för smittspridning kommer ingen förtäring tillhandahållas och delar av styrelsen kommer inte att vara på plats på stämman. VD kommer inte att hålla något stämmoanförande och antalet övriga närvarande representanter från Bolaget begränsas. Stämman förväntas pågå i ca en halvtimme.
 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 juni 2020, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2020 per e-post morten@maxgodis.se.

I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 
Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 23 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
 
Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.maxgodis.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
 
Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 178 750 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
 
0.    Stämman öppnas.
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordningen.
4.    Val av en eller två justerare.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.    Beslut
       a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning;
       b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
       c)    om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10.  Val av styrelse och revisor.
11.  Val av valberedning.
12.  Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 9 och 10)
Valberedningen*) har meddelat att de avser lämna förslag senast två veckor före årsstämman om antalet ordinarie styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt förslag om styrelsearvoden. Vidare avser valberedningen senast två veckor före årsstämman föreslå val av revisor och eventuell revisorssuppleant samt förslag om arvoden.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Valberedningen har meddelat att de avser lämna förslag om val av styrelseledamöter och revisorer senast två veckor före årsstämman.

*) Valberedningar har bestått av:
Thommy Nilsson, Petter Sörlie och Ulf Palm som företrädare för Orvelin Group AB.

Val av valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman utser valberedning enligt följande principer:

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2020, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2020:

a)  Val av ordförande vid stämman,
b)  Fastställande av antal styrelseledamöter,
c)  Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
d)  Fastställande av arvoden till revisorer,
e)  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
f)   Val av revisorer och revisorssuppleant,
g)  Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2021

 

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär är tillgängliga på bolagets kontor, c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg samt på bolagets webbplats (www.ntginvestor.se)  och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 
Göteborg i juni 2020

NET TRADING GROUP NTG AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB,
+47 908 44 078, morten@maxgodis.se

 
Net Trading Group NTG AB (publ)
har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden.
Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborg
Tel: +47 908 44 078,
www.maxgodis.se

Taggar:

Prenumerera