Net Trading Group NTG AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Net Trading Group NTG AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för koncernens verksamhet under 2018.

Sammanfattning perioden januari – december 2018

 • Nettoomsättningen ökade med ca 147% till 89 038 kSEK* (36 040 kSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 056 kSEK (-6 688 kSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,51 SEK (-0,48 SEK)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 5 129 kSEK (9 055 kSEK)
 • I nettoomsättningen ingår försäljning i Finland med 17,4 MSEK (1,2 MSEK)

Sammanfattning perioden oktober - december 2018

 • Nettoomsättningen ökade med ca 83% till 24 492 kSEK (13 373 kSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 661 kSEK (-3 189 kSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,20 SEK (-0,16 SEK)
 • I nettoomsättningen ingår försäljning i Finland med 7,2 MSEK (1,2 MSEK)

Viktiga händelser under perioden

 • NTG slog omsättningsrekord för en enskild månad i november med en nettoomsättning på 10 048 kSEK med ett rörelseresultat på 837 kSEK.
 • NTG passerade helårets omsättningsprognosen den 15 oktober.
 • Den norska regeringen beslutade ändra sockerskatten på choklad och godis 2019 till 2017 års nivå. Detta gäller inte för drycker. NTG bedömer att detta inte kommer påverka Bolaget i väsentlig grad.
 • NTG lanserade i december en ny produktkategori, Träning. Detta är bla produkter som proteinbarer, proteinpulver, energidryck och måltidsersättning.
 • Beslut om riktad emission till Orvelin Group AB på 860 000 aktier till en teckningskurs om 4,00 kr per aktie.
 • Tidigare utställd teckningsoption annullerad.
 • Styrelse/ledning och Orvelin Group AB förvärvade 700 000 aktier till en kurs om 3,70 kr per aktie, från en tidigare större aktieägare.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • NTG avvecklar Lets Deal samarbetet den 1 februari för att öka bolagets vinstmarginal.

*) Differensen mellan tidigare kommunicerad omsättning om 90 MSEK och redovisat utfall om 89 038 kSEK är hänförligt till valutakursdifferens.

VD Morten Hansson kommenterar

2018 har präglats av hög försäljningstillväxt och mycket aktivitet. NTGs nettoomsättning uppgick till 24 492 kSEK under fjärde kvartalet jämfört med 13 373 kSEK under fjärde kvartalet 2017. För helåret 2018 uppgick nettoomsättningen till 89 038 kSEK jämfört med 36 040 kSEK 2017.

Förutom förväntad tillväxt i Norge var tillväxten i Finland större än väntat. Detta är också en av anledningarna till att NTGs helårsomsättning var betydligt högre än tidigare förväntad (70 000 kSEK). NTG har för närvarande över 150 000 kunder, och vi finner att våra kunder är lojala och ökar sina inköp. En viktig utmaning i framtiden är att vidareutveckla försäljning och marknadsföring för att rekrytera fler kunder. Vi fortsätter arbeta aktivt med att utvärdera nya geografiska marknader och utöka bolagets produktsortiment. I linje med förenkling av bolagets affärsmodell beslutade NTG att avbryta samarbetet med Lets Deal i Norge med verkan från och med den 1 februari 2019. Detta kommer innebära att NTG uppnår en högre vinstmarginal på all försäljning trots att en del av bolagets omsättning kommer att minskas på kort sikt.

Samarbetet med andra partner är fortfarande bra, och av de samarbetspartner som levererar bra kan nämnas Norwegian. Från och med juni 2018 bytte NTG leverantör för hela företagets sortiment. Villkoren hos Orvelingruppen är bättre än hos tidigare partner, men NTG har haft utmaningar med systemintegrationen vid uppstarten, vilket påverkade resultatet negativt under juli-augusti. NTG kommer under 2019 prioritera vinst före tillväxt. Finland redovisade en omsättning på 2,8 MSEK i november med ett positivt rörelseresultat på 0,3 MSEK. Norge redovisade också på ett motsvarande försäljningsrekord i november med 7,2 MSEK med ett positivt rörelseresultat på 0,5 MSEK.

Göteborg den 26 februari 2019
Morten Hansson, VD

För ytterligare information kontakta Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB,
Tel +47 908 44 078, morten@maxgodis.se

Denna information är sådan information som Net Trading Group NTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019.


Net Trading Group NTG AB (publ) har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyg, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis.se och Maxikarkki.fi.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar