Årsredovisning och koncernredovisning NetJobs Group AB (publ) 2019

Report this content

2020-05-07

2019 i korthet 

  • Nettoomsättningen uppgår till 23,6 (33,5) MSEK.

  • Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-5,7) MSEK.

  • Rörelsemarginalen uppgick till -19,5% (-17%).

  • Resultat efter skatt uppgick till -4,7 (-5,1) MSEK.

  • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,24) SEK.

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 (-3,7) MSEK.

 

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH STRATEGI

AFFÄRSIDÉ
NetJobs affärsidé är att erbjuda jobbsajter som fungerar som marknadsplatser på Internet där arbetsgivare hittar och rekryterar framtida medarbetare, och där arbetstagare hittar attraktiva jobb och information om deras framtida karriär.

VISION
NetJobs vision är att vara marknadsledande på de nischade och breda marknader vi verkar.

STRATEGI
Rätt människor
Att strukturerat attrahera, rekrytera och behålla rätt människor är A och O.

Rätt system
Genom att systematisera alla processer, steg och detaljer i vår verksamhet ökar skalbarheten, ökar förutsägbarheten och personberoendet minskar. Inget lämnas åt slumpen, allt ska styras genom system, rutiner, mallar.

Delight
Vi ska erbjuda användarvänliga och effektiva jobbsajter som ständigt förbättras i små steg varje dag.

Speed
Vi jobbar i ett högt tempo i en entreprenöriell Doer-anda.
Vi fattar snabba beslut med kontrollerade risker. Vi är snabba från tanke till handling.

FINANSIELLA MÅL

ÖVERGRIPANDE FINANSIELLT MÅL
NetJobs övergripande finansiella mål är årlig resultattillväxt per aktie om minst 20 %.

LÖNSAMHET
Bolagets långsiktiga lönsamhetsmål är en EBIT-marginal på minst 35 %.

 

VD har ordet
Vi har ett tufft 2019 bakom oss. Nettoomsättningen minskade 29% till 23,8 MSEK med ett negativt rörelseresultat som uppgick till -4,6 msek och en rörelsemarginal om -19,5%.
Under 2019 har vi jobbat hårt med att sänka bolagets fasta kostnader för att parera våra minskade intäkter.
Jag kan konstatera att vi har ett hårt arbete framför oss för att vända de senaste årens negativa trend.
Vi är i starkt behov av att vända till lönsamhet och positivt kassaflöde för att stärka bolagets ansträngda likviditetssituation och stärka det egna kapitalet.
Jag ser fram emot att tillsammans med personalen arbeta för att bolaget uppnår lönsamhet så fort som möjligt.
Jag tillträdde januari 2020 och kommenterar utifrån det perspektivet.
VD, Niklas Eriksson

 

Årsredovisningen i sin helhet återfinns även under Finansiella rapporter på Bolagets hemsida, NetJobsgroup.com.

För ytterligare information vänligen kontakta Niklas Eriksson, VD, niklas.eriksson@netjobs.com eller telefon: +46-8-67 87 420.

Stockholm den 7 maj 2020
NetJobs Group AB (publ)

Information i denna pressrelease är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 21:20.

Om NetJobs Group AB
NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser: Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20.

Prenumerera

Dokument & länkar