Stämmokommuniké från årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

Report this content

2020-06-30, 16:30

NetJobs Group AB (publ) har den 30 juni 2020 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om att inte ge någon utdelning.

Beslut kring fastställande av resultat‐ och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat‐ och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för NetJobs Group AB (publ). Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt, nämligen:
‐ att styrelsen skall bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter.
‐ att omval sker av styrelseledamoten Henrik Kvick, Niklas Eriksson samt Baltsar Sahlin.
‐ att Henrik Kvick väljs till ordförande i styrelsen.
‐ att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 40 000 SEK att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 0 SEK till styrelsens ordförande och 40 000 SEK vardera till övriga ledamöter.

Beslut avseende val av revisor och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt, nämligen: ‐ att Crowe Osborne AB, Christer Eriksson valdes för en tid om ett år till och med årsstämman 2021.
‐ att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner

Stämman beslutade att bifalla förslaget om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt möjlighet att utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet omfattar högst 20 miljoner aktier.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke.

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020, kl 16:30.

För ytterligare information:
Henrik Kvick, Styrelseordförande, NetJobs Group AB (publ) Telefonnummer: 08‐551 078 50

NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank: Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20

NetJobs Group AB (publ) | Narvavägen 12 | 115 22 STOCKHOLM

Telefon: 08-551 078 50 | info@netjobs.com | www.NetJobs.com Organisationsnummer: 556656-5502 | Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun

Prenumerera

Dokument & länkar