Stämmokommuniké från årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

Report this content

2022-04-20

Stämmokommuniké från årsstämma i NetJobs Group AB (publ)
NetJobs Group AB (publ) har den 20 april 2022 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Fastställande av resultat‐ och balansräkningar
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat‐ och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för NetJobs Group AB (publ).

Dispositioner av bolagets resultat
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning..

Beslut om ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut avseende val av styrelse och styrelsearvoden
 Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt, nämligen:
‐ att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
‐ att omval sker av styrelseledamöterna Henrik Kvick, Niklas Eriksson samt Baltsar Sahlin.
‐ att Henrik Kvick väljs till ordförande i styrelsen.
‐ att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 120 000 SEK att med 80 000 SEK till styrelsens ordförande och 40 000 SEK till övriga ledamöter. Ingen ersättning ska utgå till ledamöter som är anställda i bolaget.

Beslut avseende val av revisor och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt, nämligen:
‐ att utse Crowe Osborne AB, med Christer Eriksson som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2023.
‐ att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen för perioden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla företagslån. Bemyndigandet omfattar högst 20 miljoner aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att godkänna styrelsens föreslagna ändringar av bolagsordningen.

____________________

Samtliga årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke.

För ytterligare information: Henrik Kvick, styrelseordförande, NetJobs Group AB (publ) Telefonnummer: 08‐67 874 20

Om NetJobs Group AB NetJobs Group AB äger och driver digitala plattformar och tjänster där kandidater matchas med arbetsgivare i syfte att hitta nya karriärmöjligheter. Genom specialiserade digitala mötesplatser inom jobb och karriär har NetJobs sedan 2004 hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential.

NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Telefon: 08-67 87 420 | info@netjobs.com | www.NetJobs.com  
Organisationsnummer: 556656-5502 | Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank: Mail: corp@avanza.se Tel: 08-409 421 20

Prenumerera

Dokument & länkar