Kommuniké från extrastämma i Netmore Group AB (publ)

Report this content

Vid extrastämman i Netmore Group AB (publ) den 2 juni 2022 fattades följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extrastämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmoregroup.com/.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter med en suppleant.

Fastställande av arvode till ny styrelseledamot:

Det beslutades att arvode till nyvald styrelseledamot skall utgå med 150 000 kronor (på årsbasis), motsvarande det som beslutades vid årsstämman 2022, beräknat pro rata utifrån tiden som styrelseledamoten varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av ny styrelseledamot:

Det beslutades att Einar Lindquist väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma utöver de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90