Netmore Group uppdaterar kring tidigare aviserad planerad kapitalanskaffning

Report this content

Netmore Group AB (publ) (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 12 april 2021 att Bolaget upptagit brygglån samt avser genomföra en nyemission under andra kvartalet 2021 för att finansiera verksamheten framåt. Mot bakgrund av att Bolagets största ägare Buildroid (”Huvudägaren”) därefter har meddelat att Huvudägaren (tillsammans med närstående bolag) har förvärvat samtliga utestående A-aktier i Bolaget och därmed passerat budpliktsgränsen uppdaterar Bolaget härmed om framtida kapitalanskaffning. I det fall budet ej accepteras av ett tillräckligt antal aktieägare och att Bolaget till följd därav kommer att fortsätta verka i publik miljö avser styrelsen genomföra en företrädesemission om minst 80 MSEK (”Företrädesemissionen”) under tredje kvartalet 2021. Huvudägaren har meddelat att Huvudägaren i ett sådant scenario avser stödja Företrädesemissionen genom tecknings- och garantiåtaganden för att säkerställa det totala emissionsbeloppet. I syfte att möjliggöra Företrädesemissionen föreslår styrelsen att årsstämman, som avses hållas den 1 juni 2021, beslutar om bemyndigande att emittera aktier. Kallelse till årsstämma sker genom separat pressmeddelande.

Netmore Group offentliggjorde den 12 april 2021 att Bolaget har upptagit brygglån samt avser genomföra en nyemission under andra kvartalet 2021 för att finansiera verksamheten framåt. Vidare meddelades att ytterligare information om den kommande kapitalanskaffningen skulle presenteras i samband med kallelsen till den årsstämma som avses hållas den 1 juni 2021. Den 14 april 2021 kommunicerades att Bolagets Huvudägare (tillsammans med närstående bolag) har förvärvat samtliga utestående A-aktier i Bolaget och därmed passerat gränsen för budplikt, som Huvudägaren meddelat att Huvudägaren avser att fullfölja. Mot denna bakgrund kommer tidigare kommunicerade nyemission ej att genomföras under andra kvartalet 2021. I det fall utfallet av budprocessen visar att budet ej har accepterats av ett tillräckligt antal aktieägare och att Bolaget till följd därav kommer att fortsätta verka i publik miljö avser styrelsen genomföra en fullt garanterad Företrädesemission om som minst 80 MSEK under tredje kvartalet 2021. Huvudägaren har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen i ett sådant scenario och meddelat sin avsikt att ingå teckningsförbindelser och därutöver ingå garantiåtagande som utverkar att emissionslikviden i sin helhet säkerställs. 

I syfte att möjliggöra Företrädesemissionen avser Bolagets styrelse föreslå att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att emittera aktier. Kallelse till bolagsstämma kommer att ske genom separat pressmeddelande. I det fall en Företrädesemission enligt ovan genomförs kommer fullständiga villkor för Företrädesemissionen att beslutas om, och offentliggöras, efter att budprocessen i sin helhet har slutförts och utfallet av denna har offentliggjorts. 

 

Rådgivare 

Bolaget har anlitat Redeye AB som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta 

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489 

---

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl 22:00. 

---

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN. 

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader. 

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser. 

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90

Prenumerera

Dokument & länkar