Polar Structure påkallar konvertering av konvertibellån

Report this content

Styrelsen för Netmore Group AB (publ), org.nr. 556830-1351 (”Netmore Group” eller ”Bolaget”), beslutade den 30 september 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2020, att ställa ut ett konvertibelt lån av serie 2020/2023 uppgående till ett nominellt belopp om 30 000 000 kronor till Polar Structure AB (”Polar Structure”). 

Den extra bolagsstämman den 1 juni 2021 beslutade att ändra villkoren för Bolagets konvertibel 2020/2023 på så sätt att konvertering kan påkallas under perioden från och med 4 juni 2021 till och med den 11 september 2023. Polar Structure har påkallat konvertering av konvertibellånet till aktier av serie B i enlighet med villkoren. Den utestående skulden uppgår till totalt 30 295 833 kronor inklusive ränta. I enlighet med villkoren för konvertibellånet är konverteringskursen 3 kronor per aktie av serie B och 10 098 611 nya aktier av serie B kommer att ställas ut till Polar Structure. 

Konverteringen kommer att innebära en utspädning om cirka 4,04 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och en utspädning om cirka 2,52 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Efter konvertering av hela konvertibellånet av serie 2020/2023 kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till totalt 24 966 405,40 kronor, fördelat på sammanlagt 249 664 054 aktier, varav 16 715 601 aktier av serie A och 232 948 453 aktier av serie B, och det totala antalet röster i Bolaget kommer uppgå till 400 104 463. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489 
Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB, +46 768 949 239, Thomas.plate@netmore.se

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl 19:00 CEST. 

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN. 

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader. 

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser. 

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90 

Prenumerera

Dokument & länkar