Bokslutskommuniké 2005 för Netwise AB (publ.)

• Omsättningen under året uppgick till 136,9 MSEK (101,7) • Rörelseresultatet uppgick till 14,0 MSEK (6,4) • Satsningen på produktutveckling uppgick under året till 41,9 MSEK (17,4) • Resultat per aktie uppgick till 1,70 SEK (1,94) • Förvärv av Telesnap AG i Tyskland. • Utdelning om 0,50 SEK per aktie föreslås

Internationell expansion Under det fjärde kvartalet slutfördes förvärvet av Telesnap AG i Tyskland. Förvärvet har bidragit till en förstärkning av Netwise-koncernens marknads- och utvecklingsorganisation i Mellaneuropa. Netwise-koncernen sysselsätter efter förvärvet 143 personer (105). Efter förvärvet har Telesnap AG bytt namn till Netwise AG. I det fjärde kvartalet syns effekter av den strategiskt viktiga internationella satsningen. Affärsvolymen utanför Sverige uppgick i kvartalet till 56 procent (24) av totalomsättningen. För helåret 2005 uppgår andelen av försäljningen utanför Sverige till 42 procent (29). I det fjärde kvartalet genomfördes den första installationen av Netwise mobila Netswitch-applikation hos en mobiloperatör. Netswitch är en virtuell växel för mobiloperatörer. Netswitch ger telefonistfunktionalitet i mobiltelefonen och innehåller också ett komplett hänvisningssystem. Detta innebär att mobiloperatörer kan erbjuda sina företagskunder en ersättning för den fasta företagsväxeln hos små- och medelstora företag, vilket ger flexibilitet och lägre totalkostnader för slutkunden. Intresset för dessa lösningar ökar på en global basis och Netwise har ett modernt tekniskt koncept som bygger på standardiserade plattformar och gränssnitt. Netwise har tecknat avtal med en global leverantör och säljkanal om vidareutveckling och försäljning av Netswitch produktlösning. Förväntningarna är stora på att denna marknad sätter fart under 2006. I det fjärde kvartalet erhöll Netwise ytterligare order från en mobiloperatör avseende Netswitch. Installationer kommer att ske under första delen av 2006. IP-telefonimarknaden är fortsatt stark, både i Sverige och internationellt. Merparten av de order som erhålls avser programvara till IP-telefonilösningar samt hybridlösningar där kunderna gör en stegvis övergång till ren IP-telefoni. För traditionella hänvisningssystem är marknaden mogen men fortsatt stabil i Sverige och övriga Norden. Försäljningen till befintliga kunder sker främst genom utökning av systemen med programvara för automatiska telefonistlösningar samt system för kostnads- och kvalitetsmätning. Under kvartalet har ett antal nya kunder valt Netwise hänvisningssystem för sin IP-telefoniplattform. Större order har i Sverige erhållits från bl.a. Maersk, avseende installation i sju länder, Vara kommun, Köping, Arboga och Kungsör kommuner i samarbete. I Norge har större installationer gjorts hos Helse Vest och Bane Tele, i Danmark hos Alleröd Kommune, Dyrup och Storströms Amt och i Finland hos DHL. Intresset för outsourcing av telefonitekniken med funktionsavtal (sk. ”hosted solutions”) till ”service providers” har ökat under året. I Norge har flera omfattande order tecknats med Telenor avseende deras tjänst InContact. Netwise har sedan tidigare avtal med ett antal service providers i Norden angående hänvisnings- och debiteringssystem där antalet slutkunder under 2006 förväntas öka. I Tyskland har den första funktionsavtals lösningen levererats av Netwise. Lösningen avser en integrerad lösning mellan hänvisningssystem och SAP hos en ”service provider”.

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar