Kallelse till extra bolagsstämma i Netwise AB (publ)

Styrelsen i Netwise AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2005 kl. 17.00 att avhållas i bolagets lokaler, Isafjordsgatan 15, Kista.

Anmälan För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast den 19 september 2005. Aktieägare som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd innan den 19 september 2005. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 23 september 2005 kl. 12.00 under adress; Netwise AB (publ), Box 1131, 164 22 Kista, per telefon 08-633 74 00, per telefax 08-633 75 08 eller per e-mail till kristina.willgard@netwise.se. Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av föreslagen dagordning. 4. Val av två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om nyemission av aktier. 7. Beslut om emission av förlagslån förenade med optionsrätter till nyteckning. 8. Stämmans avslutande. Kommentar till punkt 6 Beslut om nyemission av aktier, serie B, envar å nominellt 50 öre mot betalning i form av 51 511 aktier i Telesnap AG. Emissionskursen skall bestämmas som den volymviktade genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 28 augusti 2005 till och med den 27 september 2005 enligt Nya Marknadens officiella kurslista. Aktier skall emitteras till ett totalt belopp uppgående till 1 200 000 euro (valutadag den 27 september 2005). Det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras är 400 000 aktier. Aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av TVM IV GmbH & Co, Süd Venture Capital Investition GmbH & Co, Bernd Klingel och Elmar Peters. Resterande 120 193 aktier i Telesnap AG förvärvas genom kontant betalning. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 6 så kommer en utspädning ske av rösterna uppgående till 4,6 procent. Utspädningen är beräknad med hänsyn till att 400 000 aktier emitteras. Kommentar till punkt 7 Styrelsen föreslår bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera förlagslån förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Skälet till emissionen är att fast anställda skall få möjligheten att förvärva optionsrätter då ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, öka samhörighetskänslan med bolaget och därmed främja en positiv utveckling för bolaget. Bolaget skall emittera förlagslån med 235 000 omedelbart avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Premien för optionsrätterna beräknas enligt Black & Scholes formel. Emissionskursen för förlagslånet uppgår till nominellt 1 000 kronor. Lånet löper från och med den 30 september 2005 till och med den 30 oktober 2005. Lånet löper med en årlig ränta om tre (3) procent. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget om nominellt 50 öre. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 117 500 kronor. Teckning av aktier, i enlighet med villkoren för optionsrätterna, kan ske under tiden från och med den 1 augusti 2007 till och med 30 september 2007. Teckningspriset (lösenkursen) kommer att fastställts till motsvarande 120 % av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets B-aktie för varje handelsdag från och med den 15 augusti 2005 till och med den 27 september 2005 enligt Nya Marknadens officiella kurslista. Emissionen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av Netwise helägda dotterbolag, AB Netwise Finans, 556565-1048. Teckning och betalning skall ske senast den 30 september 2005. Optionsrätterna skall avskiljas och överlåtas till fast anställda i Netwisekoncernen som inte själva eller genom bolag eller närstående kontrollerar mer än fem procent av det totala antalet röster i bolaget. Nyckel¬medarbetare får vardera förvärva högst 3 000 optioner och övriga fast anställda får vardera förvärva högst 1 000 optioner. Styrelsen föreslår att beslut enligt förslaget under punkt 7 för att vara giltigt skall biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 7 så kommer en utspädning ske av rösterna uppgående till 2,7 procent. Utspädningen är beräknad med hänsyn till att samtliga optionsrätter utnyttjas. Kopia av styrelsens förslag till beslut avseende punkt 6-7 samt styrelsens redogörelse enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (1975:1385) och revisorernas yttrande över dessa redogörelser finns tillgängliga hos Netwise AB (publ), Isafjordsgatan 15, Kista, från och med 15 september 2005. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kista, augusti 2005 Netwise AB (publ) Styrelsen

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar