Kallelse till extra bolagsstämma i Netwise AB (publ)

Aktieägarna i Netwise AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 september 2006, kl. 17.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 15 i Kista.

Anmälan För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast den 29 augusti 2006. Aktieägare som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fond¬kommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd innan den 29 augusti 2006. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast den 29 augusti 2006 kl. 12.00 under adress: Netwise AB (publ), Box 1131, 164 22 Kista, per telefon 08 633 74 00, per telefax 08-633 75 08 eller via e-post anmalan@netwise.se. Aktieägare äger medföra biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs beträffande anmälan om deltagande. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Följande dagordning gäller: 1. öppnande av stämman och val av ordförande 2. upprättande och godkännande av röstlängd 3. godkännande av föreslagen dagordning 4. val av två protokolljusterare 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. val av styrelse 7. avslutande av bolagsstämman Kommentar till p 6 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (”Ericsson”) offentliggjorde den 4 augusti 2006 att Ericsson fullföljer det offentliga erbjudandet till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Netwise AB (publ). Ericsson har hos Netwise AB (publ) styrelse hemställt om att bolaget skall kalla till extra bolagsstämma för val av ny styrelse. Kista, augusti 2006 Netwise AB (publ) Styrelsen

Om oss

Netwise utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom området datorstödd telefoni - CTI. Sedan starten 1992 har Netwise visat på god lönsamhet och systemet Nice har redan blivit det självklara valet för över 700 företag och organisationer.

Dokument & länkar