Analysguiden: Fyller kassan inför studier

NeuroVive gör en företrädesemission på 123,8 MSEK, främst i syfte att finansiera kliniska studier för bolagets två längst framskridna projekt. De framsteg i projekten som gjorts under det senaste året och en låg emissionskurs talar för att teckna.    

Den pågående företrädesemissionen är ämnad åt att finansiera i första hand den inledande egna kliniska studien med KL1333 för underhållsbehandling av medfödd mitokondriell sjukdom. NeuroVive har fått myndighetsgodkännande att påbörja studien i Storbritannien och målsättningen är att det ska ske under det första halvåret 2019. Planen är vidare att under året inleda en fas II-studie avseende behandling mot traumatisk hjärnskada med NeuroSTAT®. Som förberedelser avser NeuroVive att ansöka om godkännande att starta en klinisk studie i USA och söka om institutionellt finansiellt stöd för att bedriva studien.

Vi ser med tillförsikt fram emot studiestarten för KL1333 mot bakgrund av den tidigare framgångsrikt genomförda fas I-studien av partnern Yungjin Pharm. Vid sidan av KL1333 fortsätter den prekliniska utvecklingen av NV354. Sammantaget ger det goda möjligheter att flytta fram positionerna inom medfödda mitokondriella sjukdomar under kommande år. NeuroSTAT® är i sig ett mer riskfyllt projekt givet en svårbehandlad patientpopulation i intensivvårdsmiljö. Att NeuroVive fått gehör hos såväl europeiska som amerikanska läkemedelsmyndigheter för att använda biomarkörer och bilddiagnostik som effektmått är ett viktigt besked som tydliggör den vidare kliniska utvecklingen. Vid sidan av de kliniska projekten är en annan betydelsefull, om än osäker, värdedrivare en möjlig utlicensiering av NV556 avseende behandling av leverfibros, med NASH som förstahandsindikation.

Emissionen görs till en låg värdering (1,35 kr per aktie) vilket tillsammans med utsikter till ett ökat och potentiellt stödjande nyhetsflöde talar för att teckna i emissionen. På grund av större utspädning i emissionen än vi tidigare antagit i vår värderingsmodell sänker vi motiverat värde till 4,8 kr (6,6).

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av primär mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av primär mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är klar att gå in i en klinisk fas II-effektstudie. Forskningsportföljen omfattar också tidiga projekt för primära mitokondriella sjukdomar samt NASH. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För TBI- och NASH-projekten är målet att ingå strategiska partnerskap. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Thera peutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera