Analysguiden: Stärkt kassa ger energi

NeuroVive har haft en konstruktiv vår. Bland annat har kassan stärkts med 108 MSEK via emissioner och en fas I-studie inom mitokondriella sjukdomar har startat. Kursen är dämpad men det saknas inte potentiella triggers för en tydlig återhämtning.     

Stärkt av genomförda emissioner i början av 2019 har NeuroVive under våren inlett fas I a/b-studien för KL1333, en oral behandling medfödda mitokondriella sjukdomar. Det främsta syftet är att bekräfta säkerhet och läkemedlets omsättning i kroppen vid upprepad dosering i friska frivilliga, men även explorativa effektmått kommer att studeras i en mindre grupp av patienter. Målet är att kunna presentera första data för studien under slutet av året. Parallellt med fas I-studien pågår fortsatt preklinisk utveckling av NV354, med målsättningen att göra projektet redo att inleda kliniska studier under nästa år. Det kan stärka den kliniska portföljen inom detta lovande område under det närmaste året.

NeuroVive har också under perioden fått en så kallad IND-ansökan godkänd av FDA avseende NeuroSTAT för behandling av traumatisk hjärnskada. Förutom att det ger möjlighet att bedriva kliniska studier i USA ger det förutsättningar för att söka forskningsstöd för projektet. NeuroVive för sedan tidigare diskussioner med forskningsnätverket TRACK-TBI som har finansiering från bland annat amerikanska försvaret och som aktivt letar efter och stödjer kliniska projekt inom området. Om NeuroSTAT kan beviljas forskningsbidrag bör det tydligt stärka projektets utsikter.

Vi bedömer att NeuroVive i allt väsentligt följer tidigare kommunicerade planer. Ett undantag är att inget partneravtal för NV556 (för behandling av leverfibros med NASH som förstahandsindikation) ännu har kunnat träffats. Diskussioner med flera möjliga partners pågår dock alltjämt. Trots en generellt positiv utveckling i bolagets projekt och en stärkt kassa handlas aktien under emissionskurs i senaste emissionen och på historiskt låga nivåer. Det tyder på alltför låga förväntningar, enligt vår bedömning. Till följd av ett höjt avkastningskrav och något mer försiktiga antaganden för NeuroSTAT innan forskningsstöd kommit på plats justerar vi riktkursen i basscenariot till 4,2 kronor per aktie från tidigare 4,8.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). www.neurovive.se

Prenumerera