Lägesuppdatering NEVI september 2019 inför företrädesemission

Stockholm, 2019-09-18

NEVI förbereder i skrivande stund bolagets förestående företrädesemission som inleds på måndag 23 sep 2019. Bolaget ser emissionen som en offensiv satsning då bolaget ser möjlighet till tilläggsinvestering i befintliga innehav, men också ser ett ökat tempo av nya investeringar vilket över tid kan bidra till positiv utveckling och ökat substansvärde. Målsättningen med emissionen är det ska bidra till att NEVI utöver ökad investeringstakt ska bidra till snabbare expansion, snabbare utveckling av interna rutiner samt start av inhouse projekt, likt det NEVI gjort med iApotek.  Likvidens användande kommer därför huvudsakligen gå till nya investeringar samt expansion.  

Innehavet PREMET (Precisionsmetall) genomgår en omstöpning, detta för att åter skapa högre aktieägarvärde. Som ett första steg har bolaget ingått avtal (LOI) om att sälja en del av sin verksamhet till ett noterat bolag. NEVI tror en försäljningen av dotterbolaget avsevärt bidrar positivt till PREMET värdeutveckling, NEVI äger ca 44 % av PREMET. ORGO TECH har under senaste tiden utvecklas väl och genomförde 30 augusti sitt första förvärv för att skapa tillväxt. ORGO har även ingått LOI (2019-07-17) om förvärv av ytterligare ett bolag och NEVI ser positivt på utvecklingen i ORGO. 

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar