NEVI lämnar uppdatering avseende preliminärt resultat för kvartal två 2020

Stockholm 2020-07-30

Som tidigare presenterats kommer den preliminära försäljningen för kvartal två uppgå till 9,5 MSEK, försäljningen under kvartal ett 2020 uppgick till 11,5 MSEK och för motsvarande period 2019 uppgick försäljningen till 0,8 MSEK. 
Resultatet efter finansiella poster för NEVI-koncernen förväntas överstiga 25 MSEK (-13,7 MSEK). Det ska observeras att vi ej erhållit information från noterade intresse-/dotterbolag vilket gör att vi använt respektive innehavs resultat från kvartal ett 2020 och motsvarande kvartal 2019 med eventuella justeringar ur ett försiktighetsprincip.  

NEVI:s delårsrapport två planeras till 2020-08-31


//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2020.

New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera