NEVI:s företrädesemission inleds

Stockholm, 2019-09-23

Idag 2019-09-23 inleds bolagets kommunicerade företrädesemission. 

Teckningstid pågår mellan 23 september - 7 oktober 2019.

Handlingar med fullständiga handlingar såsom informationsmemorandum, teaser och teckningssedlar finns tillgängliga på www.spotlightstockmarket.com, www.sedermera.se/sv samt på boalges hemsida www.newequityventure.com

Länkar: 

Memorandum

Teaser 

Teckningssedel med TR

Teckningssedel utan TR

Emissionslikvidens användande: 

Likviden från emissionen ger NEVI större handlingsutrymme och bättre kapitalstruktur. Emissionslikviden kommer investeras i såväl nya bolag som att tilläggsinvesteras i befintliga innehav, helt i linje med befintlig strategi. Vidare kommer likviden användas för bolagets expansion till nya marknader.

Verksamhetsmål:

NEVIs målsättning är att skapa tillväxt och ta större marknadsandelar inom Bolagets verksamhetsområden. Bolaget har som mål att öka investeringstakten i Sverige, men även i Storbritannien och USA. Långsiktigt är målet att NEVI har innehav jämnt fördelat mellan Sverige, Storbritannien och USA. 

Mål i punktform: 

• Investera i eller utveckla bolag som ger NEVI positivt kassaflöde 

• Expandera till nya marknader 

• Utveckla processer och rutiner för utvärdering av innehav

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar