NEVI uppdaterar om kapitalstruktur, amoterar lån 2,00 MSEK

Stockholm 2020-11-02

En del i NEVIs strategi för värdetillväxt är att kontinuerligt utveckla bolagets kapitalstruktur för framtida investeringar och värdetillväxt. Vi har som mål att fortsätta skapa tillväxt i vår portfölj via nya investeringar och skapa kassaflöde från våra dotterbolag. Med detta som bakgrund har NEVI idag amorterat 2,00 MSEK av kortfristiga lån. NEVI beaktar kontinuerligt kortsiktiga och långsiktiga finansieringsalternativ för att optimera bolagets finansieringsstruktur, och per dags dato, efter genomförd amortering är bolagets kapitalstruktur betryggande och anpassad för investeringar inom tillväxt-segmentet.   


//
            
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.