New Equity Venture Int genomför företrädesemission, grundläggande villkor i emissionen

Stockholm, 2019-09-05

NEVI presenterade 2019-09-03 att bolaget ska genomföra en företrädesemission. Beslutet togs av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-05-23. Emissionen är via garantiåtagande och teckningsförbindelser säkerställd. Fullständiga villkor kommer redovisas i informationsmemorandum som kommer publiceras senast dagen innan teckningstiden påbörjas. 

Emissionsvolym 15 057 061 SEK.

Teckningskurs 14,50 SEK. 

Antal nya aktier totalt blir 1 038 418 st. 

Tre gamla aktier av serie B ger rätten att teckna en ny aktie av serie B (högst 943 604 st nya).  

Tre gamla aktier av serie A ger rätten att teckna en ny aktie av serie A (högst 94 814 st nya).

Teckningstid kommer vara 23 september - 7 oktober 2019.

Avstämningsdag 16 sep 2019.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätter 12 sep 2019.

Första dag för handel exklusive teckningsrätter. 13 sep 2019

Betalning av aktier kan ske genom kontant betalning och kvittning. 

Handel med BTA-B sker från teckningstidens början till registrering hos bolagsverket skett.

Handel med  TR-B sker från teckningstidens början till 3 oktober 2019.   

Kostnaderna för emissionen kommer uppgå till omkring 1,5 MSEK.

Syftet med företrädesemissionen är att kapitalisera verksamheten för att kunna växa ytterligare och i snabbare takt i enlighet med tidigare kommunikation.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar