New Equity Venture Int VD Thomas Jansson uppdaterar

Stockholm, 2019-09-26

Under senaste halvåret, och under tiden sedan jag åter tillträdde som VD har stort fokus legat vid utveckling av koncernen som helhet och då främst utveckla och utvärdera våra innehav. 

Arbete har enligt mig gett bra resultat och våra innehav har utvecklats väl och vårt substansvärde har ökat (vilket kommuniceras). NEVI har aktivt varit delaktig i flera av våra innehavs utveckling via support och stöttning vid strategiförändring, kapitalanskaffning och förvärv. Jag tror med bestämdhet att detta arbete som direkt gett effekt på våra innehav och därmed vårt underliggande substansvärde över tid kommer ge än större effekt. 

Då vårt fokus med inriktning på våra befintliga innehav gett bra resultat så har det tyvärr inte avspeglats i vårt värde, utan “spreaden” mellan vårt värde och vårt underliggande substansvärde istället ökat. Detta är något vi nu kommer analysera och utvärdera. En åtgärd kommer vara att vi kommer genomföra fler direktinvesteringar enligt kommunicerade mål 

Nu blickar jag framåt och upprepar vad vi tidigare kommunicerat. Vår mål under kommande period är att skapa tillväxt och genomföra fler investeringar. Bolaget har som mål att öka investeringstakten i Sverige, men även i Storbritannien och USA. Långsiktigt är målet att NEVI har innehav jämnt fördelat mellan Sverige, Storbritannien och USA, samt investera i, eller utveckla bolag som ger koncernen positivt kassaflöde.

//

          
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int VD Thomas Jansson uppdaterar 

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.