New Equity Ventures VD Thomas Jansson uppdaterar, November 2019

Stockholm, 2019-11-15

Med lämnad rapport för de inledande tre kvartalen och genomförd emission tycker jag att NEVI är väl positionerade för de kommande kvartalen. Aktiviteten är hög, NEVI har ingått två LOI och för dialog med ytterligare bolag för investeringar. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med våra befintliga innehav för att skapa högsta möjliga värde i dessa. I det ingår även att genomföra en översyn av ej noterade innehav för att kunna belysa deras värden på bästa sätt. Under november ökade vi ägandet i W & IT Solutions Group AB (W&IT) (tidigare PREMET) till 65 %, det innebär att W&IT framöver konsolideras i NEVI-koncernen. Av våra onoterade innehav har vi under senaste månaden lagt ett större fokus på HUBSO som påvisar hög och fin tillväxt. Vi förväntar oss en omsättning på helåret om 20 MSEK där 15 av dessa kommer från andra halvåret. Såväl omsättning som organisation växer snabbt och består nu av cirka 10 medarbetare. Jag förväntar mig en rejäl tillväxt i HUBSO och tror bolaget inom fem år kommer vara en av de ledande aktörerna i det nya retail-tech segmentet. I den utvecklingstakt Hubso påvisar idag är vår förhoppning att bolaget kan nå en omsättning om ett antal hundra miljoner inom denna femårsperiod.      

Jag förväntar mig framöver hårt arbete av hela vår organisation och att vi under kommande kvartal genomför investeringar samt eventuellt lämnar innehav som inte lever upp till våra tuffare krav. Med detta sagt ser jag nu fram emot såväl avslutnigen på detta samt kommande år. Vi strävar kortsiktigt mot att vårt framgångsrika arbete ska ge avtryck i vår börskurs och långsiktigt mot att bli erkända som en ledande aktör inom investeringar inom tillväxtsegmentet.  


//

 För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer vilket sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.