Analysguiden: "Stabil injäning till låg värdering"

Report this content

New Wave Group redovisar en bättre rapport än väntat för Q2 2020. Bolagets starka varumärken ser ut att stå sig stabilt i rådande pandemi. Vi ser aktien som fortsatt intressant givet den låga värderingen. 

Bra momentum

New Wave kommunicerade under sommaren en s.k. omvänd vinst- varning, där försäljning och resultat utvecklats bättre än de mycket svaga utsikter som förväntades under våren. Huvuddragen i rappor- ten för andra kvartalet var därmed redan kända i marknaden. New Wave tillhör de bolag som starkt har påverkats av Covid-19- pandemin då en väsentlig del av dess marknader och kunder upplever en hård inbromsning.

Trots en kraftig försäljningsminskning - -22% - har bolaget levererat en stabilitet i intjäningen. Snabba kostnadsanpassningar har till del kompenserat för en svag efterfrågan från profil- och detaljhandels- försäljning, och inställda event som företagskonferenser och publika sportevenemang. New Wave har under våren och sommaren erhållit bidrag från olika stimulanspaket (44 Mkr) vilket också bidragit till att rörelsemarginalen kunnat upprätthållas, och till och med förbättrats, under andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period i fjol.

Sammanfattning Q2-rapporten

Försäljningen för kvartalet uppgick till 1 315 Mkr – en minskning med 22% jämfört med motsvarande kvartal i fjol – och rörelseresultatet föll till 110 Mkr (120), 4 % lägre än föregående år Rörelsemarginalen stärktes till 8,4% (7,1)

Den finansiella ställningen är stabil med en soliditet om 48% och en nettoskuldsättningsgrad om 70% per 30 juni. Inkuransgraden är fortsatt låg.

Fortsatt tuff marknad diskonterad i kursen

Osäkerheten framåt är stor och vår bedömda utveckling är avhängig att marknaden öppnar upp och återhämtar sig efter den totala inbromsningen under första delen av 2020.

Aktiekursen har haft det motigt under året, efter att konsekvenserna av Covid-19-pandemin slagit igenom i orderingång och försäljning. Sedan årsskiftet har kuren fallit med 26%. Under den senaste månaden har kursen dock återhämtat sig.

Stabil intjäning till låg värdering

Vår bedömning är att marknaden diskonterat ett fortsatt svårt marknadsläge. Om New Wave kan leverera och motverka nedgången i försäljning och orderingång är kursrisken på nedsidan begränsad. För en långsiktig investerare finns det klar potential – affärsmodellen är väl genomarbetad och tidigare orosmoln kring den finansiella ställningen är enligt vår bedömning inte aktuella sett till nuvarande nyckeltal.

 

Läs mer här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-nwg-stabil-injaning-till-lag-vardering)

Prenumerera