Årsstämma i New Wave Group AB (publ)

New Wave Group AB har hållit årsstämma den 25 juni 2020. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning betalas och att hela det disponibla beloppet överförs till ny räkning.

- Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

- Arvode till styrelsen och revisionsutskottet beslutades kvarstå oförändrat. Arvode utgår med 380 000 kr till styrelseordföranden och med 180 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsutskottet utgår med 110 000 kr att fördela inom utskottet.

- Olof Persson, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander, M. Johan Widerberg, Jonas Eriksson och Magdalena Forsberg omvaldes till styrelseledamöter.

- Olof Persson omvaldes till styrelseordförande.

- Ernst & Young AB omvaldes som revisor.

- Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag.

- Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 4 000 000 aktier av serie B i bolaget, med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.

- Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen.

- Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att offentliggöras på bolagets webbplats www.nwg.se.

 
Den 25 juni 2020

New Wave Group AB (publ)

Styrelsen

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torsten Jansson      Koncernchef och VD                             Tel: +46 (0) 31 712 89 01

Göran Härstedt        Vice koncernchef                                  Tel: +46 (0) 703 62 56 11

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar