BOKSLUTSRAPPORT för New Wave Group AB (publ)

Januari–december 2006

God vinsttillväxt och starkt kassaflöde.

PERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2006 JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR.
– Omsättningen ökade med 15 % till 3 531 (3 059) mkr.
– Förvärvad omsättning uppgick till 245 mkr, vilket ger en organisk tillväxt om 7 %.
– Resultatet efter finansnetto förbättrades med 36,2 mkr till 290,2 (254,0) mkr.
– Resultatet efter skatt förbättrades med 20,4 mkr till 227,1 (206,7) mkr och vinst per aktie till 3,47 (3,22) kr.
– Nyetableringar belastade resultatet efter finansnetto med 41,0 mkr, vilket även inkluderar nyetableringar kring Orrefors Kosta Boda.
– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 281 (-97) mkr och efter investeringar till 232 (-318) mkr.

FJÄRDE KVARTALET 2006 JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2005.
– Omsättningen ökade med 5 % till 1 079 (1 030) mkr. I lokala valutor blev ökningen 8 %.
– Resultatet efter finansnetto ökade med 24,5 mkr till 156,1 (131,6) mkr.

UTDELNING OCH UTSIKTER FÖR 2007
– Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en höjning av utdelningen till 1,00 (0,90) kr per aktie motsvarande 66,3 mkr.
– För 2007 räknar New Wave med fortsatt resultat- och omsättningstillväxt för 17:e året i rad.
– Långsiktigt bruttovinstmål höjs till 50 (45) %.


OMSÄTTNINGEN
För perioden januari–december ökade omsättningen med 15 % till 3 531 (3 059) mkr. Förvärvad omsättning uppgick till 245 mkr, vilket ger en organisk tillväxt om 7 % för perioden. Valutakurserna har haft en negativ påverkan på omsättningen med 21 mkr beroende på att den svenska kronan har förstärkts jämfört med motsvarande period föregående år.

Fjärde kvartalet ökade omsättningen med 5 % till 1 079 (1 030) mkr. Den milda hösten/vintern har påverkat klädförsäljningen inom både profil och detaljhandeln negativt. Valutakurserna har påverkat omsättningen under fjärde kvartalet negativt med 29 mkr, vilket innebär en organisk tillväxt om 8 % redovisat i lokala valutor.

RESULTAT
För perioden januari–december förbättrades resultatet efter finansnetto med 36,2 mkr till 290,2 (254) mkr. Resultatet efter skatt förbättrades med 20,4 mkr till 227,1 (206,7) mkr och vinst per aktie till 3,47 (3,22) kr. Resultatet efter finansnetto belastades av nyetableringar med 41 mkr, vilket även inkluderar de nya verksamheterna kring Orrefors Kosta Boda. Förvärvade enheter belastade resultatet efter finansnetto till och med andra kvartalet med 21,3 mkr. Resten av året påverkades inte av förvärvade enheter. De förvärvade enheterna är Intraco-koncernen som konsolideras från och med juli 2005 och Orrefors Kosta Boda-koncernen som konsoliderades från och med juni 2005.

Fjärde kvartalet ökade resultatet efter finansnetto med 24,5 mkr till 156,1 (131,6) mkr. Kostnaden för nyetableringar uppgick till 7,4 mkr.

Bruttovinstmarginalen förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 47,9 (46,4) % till och med december och till 50,0 (47,5) % för fjärde kvartalet. Långsiktigt bruttovinstmål höjs till 50 (45) %.

Koncernens externa kostnader som andel av omsättningen ökade och uppgick till 22,5 (21,4) %. Kostnaderna för personal som andel av omsättningen minskade och uppgick till 14,8 (15,1) %.

Avskrivningarna har ökat med 8,6 mkr till 40,1 (31,5) mkr.

Finansnettot uppgick till -54,6 (-41,6) mkr. Ökningen beror på högre räntor. Koncernens policy är att ha kort räntebindning, vilket gör att ändrade korträntor får snabbt genomslag i koncernens räntenetto.

Skattesatsen för koncernen uppgick till 21,7 % för perioden och 19,1 % för kvartalet.

Rörelsemarginalen uppgick till 9,8 (9,7) % och avkastning på sysselsatt kapital till 12,9 (13,0) %. Förvärvet av Orrefors Kosta Boda-koncernen har bidragit till högre omsättning, men påverkar koncernens marginaler negativt tills de uppnått samma lönsamhet som New Wave-koncernen i övrigt. Målet för Orrefors Kosta Boda-koncernen är en rörelsemarginal om 10 % senast år 2010.

RAPPORTERING AV SEGMENT
Affärsområdena Profil och Detalj är primära segment. Det är distributionskanalen och inte produkten eller den geografiska marknaden som är utgångspunkt. Många produkter är gemensamma för de båda segmenten med gemensamma varulager och tillgångar, vilket gör en fördelning av avskrivningar och finansnetto svårt. New Wave har därför valt att presentera resultatet för de båda affärsområdena på EBITDA-nivå (Earning Before Interest, Tax and Depreciation), dvs rörelseresultatet justerat för avskrivningar.

AFFÄRSOMRÅDE PROFIL
Affärsområde Profils omsättning ökade med 9 % till 2 146 (1 976) mkr. Resultatet (EBITDA) förbättrades med 40,8 mkr till 287,9 (247,1) mkr. För kvartalet ökade omsättningen med 3 % till 662 (641) mkr och resultatet med 16,1 mkr till 115,3 (99,2) mkr.

AFFÄRSOMRÅDE DETALJHANDEL
Affärsområde Detaljhandels omsättning ökade med 28 % till 1 385 (1 083) mkr. Resultatet (EBITDA) förbättrades med 17,0 mkr till 97,0 (80,0) mkr. För kvartalet ökade omsättningen med 7 % till 417 (389) mkr och resultatet med 13,9 mkr till 64,4 (50,5) mkr.

INKÖP
New Wave har inköpskontor i Bangladesh, Vietnam och Kina. Mycket resurser läggs för närvarande på att stärka inköpsorganisationen.

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Tillväxten för respektive marknad redovisas i nedanstående tabell. Förvärven av Orrefors Kosta Boda och Intraco har i huvudsak påverkat omsättningen i Sverige, USA, Benelux, England och övriga utlandet, vilket innebär att merparten av tillväxten i övriga länder är organisk. New Wave är marknadsledande i Norden, vilket innebär att framtida tillväxt i huvudsak kommer att ske i övriga Europa.

New Wave Italien fortsätter med både stark tillväxt och hög lönsamhet, vilket är ett bra bevis på att konceptet fungerar över hela Europa.

Den höga tillväxten i Schweiz fortsätter alltjämt sedan etableringen 2004. Förutom profilverksamhet är även Craft etablerat. Etableringen av Craft har hittills kostat en hel del pengar, men i och med den höga tillväxten beräknas även resultatet förbättras under 2007.

New Wave i Norge flyttade till nya lokaler och bytte datasystem under 2005 och är nu tillbaks i sin positiva trend med hög servicegrad.

New Wave i Danmark fortsätter sin starka utveckling inom Profil och Craft och har även börjat sälja Projobs yrkeskläder och DJ Frantexils presentreklam. Alla leveranser sker från Sverige.

Den svaga tillväxten i Spanien beror på leveransproblem under hösten/våren 2005/2006, vilket nu är återställt och den sedan i våras nya ledningen arbetar intensivt med att återvinna kundernas förtroende.

New Wave-bolaget i Frankrike har ny ledning sedan mitten av 2006, där nu servicenivån är i fokus för att bygga upp kundernas förtroende.

Profil-verksamheterna i England/Wales kommer att slås ihop under våren 2007 och lagret i London flyttas till Wales med väsentligt lägre hyror. Trots detta kommer kunderna i England erhålla oförändrad servicenivå.

Under hösten 2006 tillträdde Magnus Vaenerberg, tidigare Norden-chef för Villeroy & Boch, tjänsten som koncernchef för Sagaform. Magnus Andersson som tidigare var ansvarig för Sagaform övergick till tjänsten som koncernchef för Orrefors Kosta Boda i samband med förvärvet. Fram till Vaenerbergs tillträde fanns en tillfällig lösning inom Sagaform. Det innebar att utvecklingen i Sagaform stod tillbaka till förmån för Orrefors Kosta Boda-koncernen. Vaenerberg har skapat ett team med kompetens för att kunna lyfta Sagaform-koncernen till nästa nivå, där fokus ligger på marknad och produktutveckling. Sagaform är verksamt inom flertalet länder i Europa, dock främst Norge, Tyskland, Finland, England och Sverige med cirka 60 % av omsättningen inom detaljhandeln och resterande inom Profil.

FÖRVÄRV
Förvärvade enheter som påverkar årets resultat jämfört med föregående år är Orrefors Kosta Boda-koncernen som konsolideras från och med 1 juni 2005 och Intraco-koncernen som konsolideras från och med 1 juli 2005. För den jämförelsestörande perioden som de inte ingick under 2005 har de båda enheterna under 2006 bidragit med 245 mkr i omsättning och belastat resultatet med 21,3 mkr. Orrefors Kosta Boda-koncernen utvecklas enligt förväntningarna med väsentligt lägre kostnader, ökad försäljning och ett positivt resultat för helåret. Intraco-koncernen har hittills inte utvecklats som förväntat men bidrar dock med ett mindre positivt resultat.

NYETABLERINGAR
Ett antal nyetableringar och lanseringar har påbörjats där de flesta etableringar innebär att New Waves egna varumärken och produktsortiment lanseras inom befintliga New Wave-bolag. Det tar normalt 12–24 månader innan en etablering är lönsam, beroende på förutsättningarna på marknaden och i organisationen.

Flera av koncernens varumärken inom profilkläder, yrkeskläder och presentreklam etableras i befintliga New Wave-bolag i Europa. Vi har hög etableringstakt med ett flertal nya uppstarter de senaste åren. Målet är att de flesta ”koncept” ska spridas på de marknader där New Wave är etablerat för att uppnå bred täckning och stora marknadsandelar.

Förutom Europa etableras ett bolag i Ryssland som ägs till 51 % och ett helägt bolag i Kina. New Wave i Ryssland är en mindre etablering av profilkläder som varuförsörjs från New Wave i Sverige. I Kina har Orrefors och Kosta Boda öppnat tre mindre så kallade flagship-stores i Shanghai, med ett positivt mottagande. Förutom glas säljs även profilkläder i Kina.

Under varumärket Kosta Linnewäfveri lanserades ett sortiment av hemtextil under hösten 2006. Vidare kommer det att lanseras en kollektion av metallprodukter för kök och present under varumärket Orrefors Jernverk under hösten 2007. Utvecklingskostnaderna för de båda koncepten kostnadsförs löpande.

Ytterligare en outlet om 11 000 m2 kommer att byggas. Merparten kommer att hyras ut till externa hyresgäster med exklusiva varumärken.

Övriga större etableringar kring förvärvet av Orrefors Kosta Boda där New Wave är hel- eller delägare är Orrefors Kosta Restaurang & Konferens AB som driver hotell- och restaurangverksamhet i Kosta och Orrefors. Ett flertal outlets har också etablerats. Ett nytt hotell i Kosta med drygt 100 bäddar planeras vara klart sommaren 2008. I anslutning till hotellet kommer det att finnas en kristallbar designad av Kjell Engman och en utomhusscen byggs för att kunna ta emot en stor publik och konferenser.

Alla etableringar ska var och en för sig vara lönsamma och på sikt uppfylla koncernens avkastningskrav. Anläggningarna planeras att under sommarmånaderna beläggas av turister och under höst och vinter av konferenser. Både i och utanför Sverige kommer företag att erbjudas konferenspaket via New Waves återförsäljarnätverk.

De stora investeringarna är byggnaderna, vilka kommer att ägas av ett med kommunen delägt fastighetsbolag där New Wave äger 49 % av aktierna.

KAPITALBINDNING
Under perioden ökade kapitalbindning av varor med 52 mkr till 1 519 (1 467) mkr varav Orrefors Kosta Boda som producerande bolag ökade med 89 mkr för att höja servicenivån. Genom att köra längre serier i produktionen hålls omställningskostnaderna nere, vilket leder till ökad lönsamhet men med ökad lageruppbyggnad. Lageruppbyggnaden är hänförligt till Orrefors Kosta Bodas standardsortiment såsom serien Intermezzo som funnits i kollektionen i 25 år. Kosta Linnewäfveri, som etablerats under hösten, har byggt upp ett lager om 25 mkr. Kundfordringarna ökade med 36 mkr till 745 (709) mkr.

INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 281 (-97) mkr och efter investeringar till 232 (-318) mkr. Koncernens kassapåverkande nettoinvesteringar uppgick under januari–december 2006 till -49 (-220) mkr. Nettoskulden minskade med 173 mkr under januari-december och uppgick till 1 316 (1 489) mkr. Koncernen hade cirka 2 400 mkr i kreditramar den 31 december 2006.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Antalet årsanställda den 31 december 2006 uppgick till 2 161 (2 032) personer varav 40 % var kvinnor och 60 % var män. Av antalet anställda är 808 personer inom produktion. Den produktion som finns inom New Wave är hänförlig till Orrefors Kosta Boda, Seger, Dahetra och Toppoint.

TECKNINGSOPTIONER I
NEW WAVE GROUP AB
New Wave har ett program för teckningsoptioner utestående. Det löper till och med den 30 juni 2008 och rör 1 500 000 optionsrätter med ett lösenpris om 73,10 kr. Optionerna tecknades i juni 2005 med en premie om 9 kr per styck.

UTSIKTERNA FÖR 2007
Fokus ligger på att förbättra lönsamheten för nyetableringar, integrera förvärven och koncentrera inköpen. Långsiktigt bruttovinstmål höjs till 50 (45) %. För 2007 räknar New Wave med fortsatt resultat- och omsättningstillväxt för 17:e året i rad. Koncernens skattesats för 2007 beräknas återgå till tidigare års nivåer.

MODERBOLAGET
Försäljningen uppgick till 62 (56) mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,8 (6) mkr. Nettoupplåningen uppgick till 903 mkr varav 698 mkr avser finansiering till dotterbolag. Nettoinvesteringarna uppgick till 100 (153) mkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen samt enligt redovisningsrådet RR 32 vad gäller moderbolaget. Tillämpade redovisningsprinciper överrensstämmer med vad som framgår av Årsredovisningen för 2005.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman äger rum den 11 maj klockan 13,00 på huvudkontoret i Göteborg. Årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig för aktieägarna den 27 april på bolagets huvudkontor.

UTDELNING
Målen för New Wave-koncernen är att möjliggöra en fortsatt god tillväxt samt att ha en beredskap för framtida affärsmöjligheter. Målsättningen är att dela ut 30 % av koncernens nettoresultat över en konjunkturcykel. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 1 (0,9) kronor per aktier, motsvarande 66,3 (58,1) mkr. Förslaget innebär en ökning med 14 % från föregående år och motsvarar 29 % av nettoresultatet.

NOMINERINGSKOMMITTÉ
Sammansättningen av nomineringskommittén inför styrelsevalet på årsstämman är:
• Håkan Thylén, styrelseordförande och sammankallande
• Torsten Jansson, VD och största aktieägare.
• Britt Reigo, representant för Robur.

KALENDARIUM
• 23 april 2007
Delårsrapport för första kvartalet
• 11 maj 2007
Årsstämma 2007
• 13 juli 2007
Delårsrapport för andra kvartalet

Stockholm den 16 februari 2007
New Wave Group AB (publ)
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Verkställande direktör Torsten Jansson
Telefon: 031–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se
Vice verkställande direktör Göran Härstedt
Telefon: 031–712 89 02
E-post: goran.harstedt@nwg.se
Finanschef Krister Magnusson
Telefon: 031–712 89 21
E-post: krister.magnusson@nwg.se

Om oss

New Wave Group är ett klädföretag med inriktning på att etablera, förvärva och utveckla varumärken främst inom fritidssektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar