DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2019 NEW WAVE GROUP AB

Report this content

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 689,0 MSEK, vilket var 11 % (6 % i lokala valutor) högre än föregående år (1 523,2 MSEK).
 •  Rörelseresultat uppgick till 119,6 (137,3) MSEK.
 •  Periodens resultat uppgick till 83,7 (106,8) MSEK.
 •  Resultat per aktie uppgick till 1,28 (1,60) SEK.
 •  Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 9,0 (124,6) MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 3 193,9 MSEK, vilket var 14 % (8 % i lokala valutor) högre än föregående år (2 796,0 MSEK).
 •  Rörelseresultat uppgick till 165,6 (155,9) MSEK.
 •  Periodens resultat uppgick till 109,7 (112,7) MSEK.
 •  Resultat per aktie uppgick till 1,68 (1,70) SEK.
 •  Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -56,1 (131,2) MSEK.
 •  Soliditeten uppgick till 44,7 (49,7) %.
 •  Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 79,2 (55,8) %.

VD HAR ORDET

APRIL – JUNI
Jag är fortsatt mycket nöjd med vår försäljningstillväxt. En ökning med 11% (6% i lokala valutor) är bra, inte minst med tanke på att vi hade en viss negativ kalendereffekt och samtidigt mötte ett kvartal som föregående år ökade med 11%. Det var det 20:e kvartalet i rad med organisk tillväxt, vilket visar att våra investeringar ger resultat. Dessutom växte vi i båda försäljningskanalerna och samtliga segment, vilket ger en trygghet i sig. Extra roligt är att vi har en tillväxt på 18% i försäljningskanalen detaljhandel och inte minst Craft utvecklas mycket starkt här. Även profil visar en god tillväxt med 7%. Resultatet för kvartalet belastas av ökade kostnader som främst är relaterade till marknadsinsatser inom team och infrastruktur. Bruttomarginalen är fortsatt stark. 

JANUARI – JUNI
Försäljningstillväxten blev 14% för första halvåret (8% i lokala valutor). Rörelseresultatet är strax över föregående år och periodens resultat något lägre. Vår stora satsning på team fortsätter och även utbyggnad av våra distributionsenheter för ytterligare tillväxt. Dessa två poster utgör den stora delen av ökningen av externa kostnader. Vi fortsätter med att förstärka vår försäljningsorganisation och som ett exempel är 27 personer av totala ökningen på 39 anställda inom försäljning. Jag ser det som en investering som kommer att ge avkastning framåt.

BALANSRÄKNING 
Vi har en fortsatt god soliditet på 44,7% vilket känns väldigt tryggt. Lagret är under god kontroll och vi är väl rustade att fortsätta vår tillväxt.

FRAMTIDEN
Återigen har vi detta kvartal lyckats skapa tillväxt. Tillväxten skapas genom våra investeringar i marknad och försäljning. Inte minst Craft som varumärke och den satsning vi gjort på team och klubb utvecklas väl. Vi har redan avtal med flera landslag inom ett flertal olika idrotter och även stora välkända klubbar i flera länder. En fortsatt försäljningstillväxt kommer att vara i fokus men vi förväntar oss att successivt höja rörelsemarginalen under de kommande åren.

Jag ser fortsatt mycket positivt på framtiden!

Torsten Jansson, VD

     
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef 
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl 07:00.

Om du intresserad av att anmäla eller avanmäla dig för framtida utskick från New Wave Group, skicka ett mail till info@nwg.se.

Taggar: